12 feb

Overijsselse collectieven helpen de weidevogels

Het agrarisch natuurbeheer wordt in Overijssel georganiseerd door drie Overijsselse agrarische collectieven. Deze collectieven slaan de handen ineen om de weidevogels te helpen door een gezamenlijke subsidieaanvraag om het leefgebied van de weidevogels te verbeteren. In de komende twee jaar krijgt het weidevogellandschap in de provincie hierdoor een stevige impuls.

De basis van de aanvraag vormt de realisatie van ruim 60 nieuwe plasdrassen in Overijssel. In een plasdras wordt het waterpeil hoog gehouden. Hiervoor worden dijkjes gelegd rondom percelen grasland, in sommige gevallen wordt er afgeplagd en er worden pompen geplaatst. In en bij de plasdrassen vinden de vogels en hun kuikens voedsel. De maatregel is bijzonder effectief: direct na aanleg vinden grote aantallen vogels de plasdrassen.

Daarnaast worden er oevers afgeschuind, om ook daar een hoger waterpeil te realiseren. Verder worden maatregelen genomen om te voorkomen dat nesten door roofdieren leeggehaald worden. Ook worden bomen gekapt om de openheid, die de weidevogels nodig hebben, te vergroten. Tot slot worden drie drones aangeschaft waar vrijwilligers weidevogelnesten mee op kunnen sporen, zodat deze beter beschermd kunnen worden.

Herman Nieuwe Weme, voorzitter van het Gebiedscollectief Noordoost Twente: “Uit het Actieplan weide- en akkervogels Overijssel 2018-2021 komt de noodzaak naar voren om inrichtingsmaatregelen te nemen in de weidevogelgebieden. Met deze aanvraag kunnen we een belangrijk deel van de maatregelen uit het actieplan uitvoeren.”

Provincie Overijssel ondersteunt de aanvraag door een voorschot te verlenen op de kosten, zodat de voorfinanciering niet bij de collectieven komt te liggen. Dit betekent dat de maatregelen voor een groot deel op korte termijn uitgevoerd kunnen worden, waardoor de weidevogels dit broedseizoen meteen gebruik kunnen maken van diverse plasdrassen.

Van Links naar rechts; Herman Menkveld, voorzitter Collectief Midden Overijssel, Jan van der Weerd, voorzitter Collectief Noord West Overijssel en Herman Nieuwe Weme . voorzitter Gebiedscollectief Noordoost Twente.