30 jan

Informatieavonden “Kansen voor randen” (pilots blauwe diensten)

In Nederland zijn een heleboel collectieven gevormd voor de uitvoering van het agrarisch natuurbeheer. Voor waterschap Vechtstromen zijn er 3 collectieven waar zij graag mee willen samenwerken in het kader van blauwe diensten. Dat zijn: Collectief Midden Overijssel, Noordoost Twente en het Drents collectief.

Een collectief bestaat uit agrariërs en/of andere beheerders/gebruikers van landbouwgrond die zich op vrijwillige basis hebben verenigd voor het uitvoeren van enerzijds agrarisch natuur- en landschapsbeheer (groene dienst) en anderzijds waterbeheer (blauwe dienst). De beheermaatregelen worden uitgevoerd op landbouwgrond of voor landschapselementen of watergangen direct grenzend aan landbouwgrond.

In het beheergebied van Vechtstromen organiseert het Collectief Midden Overijssel een  informatieavond. Ook in het beheergebied van Drents Overijsselse Delta is een avond georganiseerd door dit collectief. Hier worden geïnteresseerde agrariërs geïnformeerd over de pilots blauwe diensten rond kruidenrijke randen langs watervoerende sloten.

20160126_200020

Deze pilotprojecten zijn vanuit de collectieven gestart met ondersteuning van de provincie Overijssel en van de waterschappen Vechtstromen en Drents Overijsselse Delta. In dit pilotproject kunnen grondgebruikers een beheerovereenkomst afsluiten voor kruidenrijke randen. Vooralsnog is dit een pilot voor 1 jaar, maar de intentie is er om dit langjarig voor te zetten.

De eerste avond “Kansen voor randen” werd gehouden op 26 januari jl. bij restaurant de Hongerige Wolf voor circa 40 belangstellenden uit de omgeving Hardenberg-Twenterand. De tweede avond heeft plaatsgevonden op donderdag 28 januari 2016 bij het Wapen van Wesepe voor het Sallandse deel.

De avond werd geopend door oud-waterschapsbestuurder Jan Bosman (vice-voorzitter van het collectief Midden-Overijssel) en verder vormgegeven door Wilfred Hilbers (Kenniscentrum Natuur en Leefomgeving) en Gerrit Meutstege de projectleider van het collectief Midden-Overijssel.

20160126_204004

Er werd een informatieve film vertoond over akkerranden en informatie gegeven over de pilot. Ook was er ruimte voor (kritische) vragen vanuit het publiek over de pilots en de haalbaarheid en betaalbaarheid van deze blauwe diensten.