Nieuws

De 3 collectieven voor agrarisch natuurbeheer ontvingen vrijdag 8 september jl. een afvaardiging van de provincie Overijssel, onder leiding van gedeputeerde Hester Maij op haar werkbezoek aan de Overijsselse collectieven. De ontmoeting vond plaats in Den Nul bij infocentrum IJssel. Herman Nieuw Weme, voorzitter van Gebiedscollectief Noord Oost Twente, heette iedereen welkom en informeerde de aanwezigen, samen met Joachim van der Valk (projectleider Collectief Noordwest Overijssel en Collectief Midden Overijssel), over de werkzaamheden en ontwikkelingen van de collectieven, natuurinclusieve landbouw en het Natura2000-project in de Wieden. Er was ook ruimte voor het onder de aandacht brengen van knelpunten

.  IMG_4841

Aansluitend werd een bezoek gebracht aan een 2-tal projecten in de regio met de nadruk op het leefgebied Droge Dooradering en natuurinclusieve landbouw.

Herman Menkveld (voorzitter Collectief Midden Overijssel) gidste ons door het prachtige Sallandse land. De 1e stop was bij het graven van een poel, dit ter ondersteuning van het habitat voor 1 van onze doelsoorten (kamsalamander), in Olst.

IMG_4854

Hierna vertrok de bus naar Schalkhaar voor een bezoek aan het demoveld bewust bodembeheer Salland. Een project wat tot stand is gekomen door Salland Deal. Onder verschillende teelt- en bemestingsmethoden, van biologisch tot gangbaar, wordt hier mais verbouwd met het doel uiteindelijk te kijken naar de effecten op duurzaam bodembeheer. Uiteraard was dit veld voorzien van een heerlijk geurende kruidenrijke akkerrand.

IMG_4863

Ondanks de natte weersomstandigheden was het een inspirerende en plezierige bijeenkomst met veel aandacht voor het agrarisch natuurbeheer.

Klik hier om de laatste nieuwsbrief te lezen.

Donderdagavond 22 juni 2017 heeft de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van Collectief Midden Overijssel plaatsgevonden. In een constructieve en plezierige setting werden zowel de financiële (jaar)cijfers als enkele inhoudelijke onderwerpen besproken. Het bestuur onderschrijft het belang om met u als lid in contact te blijven en bedankt de aanwezigen voor uw (soms kritische) inbreng en de plezierige vergadering. Tijdens de ALV werd afscheid genomen van Jan Bosman als bestuurslid en is met instemming van de leden vervangen door Roland Velema. De bijeenkomst werd afgesloten met een boeiende presentatie van Alex Datema, over BoerenNatuur en Natuurinclusieve Landbouw. We hopen u volgend jaar opnieuw te mogen ontvangen.

IMG_1925 IMG_1928 IMG_1930

Donderdag 22 juni 2017 om 20.00 uur zal de jaarvergadering voor onze leden plaatsvinden. Stukken niet ontvangen of andere vragen, stel ze per mail info@collectiefmiddenoverijssel.nl
We helpen u graag verder.

Vrijdag 6 april was het dan zover. De uitreiking van de Gouden Grutto tijdens de ANLb-dag te Velp.

Van harte gefeliciteerd Marcel Strijtveen met het winnen van de Gouden Grutto!

foto gouden grutto

Vorige week hebben wij onze 2e nieuwsbrief naar onze leden verzonden. Klik hier om hem te lezen.

Één van onze deelnemers is genomineerd voor de Gouden Grutto hier leest u meer en hoe u kunt stemmen. Tijdens de landelijke ANLb-dag zal de Gouden Grutto worden uitgereikt. Lees hier hoe u zich kunt aanmelden.

Naast Agrarisch Natuurbeheer is duurzaamheid ook een belangrijk onderwerp.

De secretaris van het bestuur, Wim Boom, wijst u graag op een lezing.

Zie de nieuwsflits voor meer informatie.

 

Gisteren, 9 januari 2017, is een delegatie van het bestuur op bezoek geweest bij RVO.

Het onderwerp van gesprek was de uitbetaling. RVO liet weten dat zij er naar streeft om binnen 10 weken na 1 januari tot betaling over te gaan. Het collectief zal zich inspannen om maximaal 5 werkdagen na ontvangst van de betaling door RVO de beheervergoeding aan de deelnemers over te maken.

 

Interesse in bodembiologie? Klik hier voor meer informatie over een cursus in februari.

Het naderende einde van het jaar is een mooi moment om u alle prettige feestdagen te wensen en een voorspoedig nieuwjaar. Wij hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om u te informeren middels een nieuwsbrief.

Klik hier voor de eerste nieuwsbrief.

Woensdag 29 juni 2016 zal om 20.00 uur de algemene leden vergadering plaats vinden in Kulturhus Irene te Notter.
Onze leden zijn van harte welkom!

Eind mei – begin juni zijn er weer mogelijkheden om in te tekenen voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer.
Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de voorintekening onder het kopje “beheer afsluiten”.

Op 26 en 28 januari zijn er voorlichtingsbijeenkomsten geweest over de pilot ‘Kansen voor randen’ in Hardenberg en in Wesepe.
Zie ook eerder bericht.

Via de volgende link vindt u de presentatie van deze avond.

De beschrijving van het beheerpakkket  vindt u hier

Over de mogelijkheid om een rand mee te laten tellen voor de vergroening hopen wij binnenkort meer duidelijkheid te geven. Tot die tijd verwijzen wij naar de site van RVO mbt de vergroeningseisen:

https://mijn.rvo.nl/gemeenschappelijk-landbouwbeleid-nieuw-glb 

Binnenkort vindt u deze en andere informatie over deze ‘Blauwe Diensten’ onder het kopje ‘Beheer afsluiten?’ op de home pagina.

In Nederland zijn een heleboel collectieven gevormd voor de uitvoering van het agrarisch natuurbeheer. Voor waterschap Vechtstromen zijn er 3 collectieven waar zij graag mee willen samenwerken in het kader van blauwe diensten. Dat zijn: Collectief Midden Overijssel, Noordoost Twente en het Drents collectief.

Een collectief bestaat uit agrariërs en/of andere beheerders/gebruikers van landbouwgrond die zich op vrijwillige basis hebben verenigd voor het uitvoeren van enerzijds agrarisch natuur- en landschapsbeheer (groene dienst) en anderzijds waterbeheer (blauwe dienst). De beheermaatregelen worden uitgevoerd op landbouwgrond of voor landschapselementen of watergangen direct grenzend aan landbouwgrond.

In het beheergebied van Vechtstromen organiseert het Collectief Midden Overijssel een  informatieavond. Ook in het beheergebied van Drents Overijsselse Delta is een avond georganiseerd door dit collectief. Hier worden geïnteresseerde agrariërs geïnformeerd over de pilots blauwe diensten rond kruidenrijke randen langs watervoerende sloten.

20160126_200020

Deze pilotprojecten zijn vanuit de collectieven gestart met ondersteuning van de provincie Overijssel en van de waterschappen Vechtstromen en Drents Overijsselse Delta. In dit pilotproject kunnen grondgebruikers een beheerovereenkomst afsluiten voor kruidenrijke randen. Vooralsnog is dit een pilot voor 1 jaar, maar de intentie is er om dit langjarig voor te zetten.

De eerste avond “Kansen voor randen” werd gehouden op 26 januari jl. bij restaurant de Hongerige Wolf voor circa 40 belangstellenden uit de omgeving Hardenberg-Twenterand. De tweede avond heeft plaatsgevonden op donderdag 28 januari 2016 bij het Wapen van Wesepe voor het Sallandse deel.

De avond werd geopend door oud-waterschapsbestuurder Jan Bosman (vice-voorzitter van het collectief Midden-Overijssel) en verder vormgegeven door Wilfred Hilbers (Kenniscentrum Natuur en Leefomgeving) en Gerrit Meutstege de projectleider van het collectief Midden-Overijssel.

20160126_204004

Er werd een informatieve film vertoond over akkerranden en informatie gegeven over de pilot. Ook was er ruimte voor (kritische) vragen vanuit het publiek over de pilots en de haalbaarheid en betaalbaarheid van deze blauwe diensten.

 

 

Collectief Midden Overijssel start samen met de waterschappen Vechtstromen en Drents Overijsselse Delta een pilot ‘Kruidenrijke randen langs waterlopen’.

In deze pilot kunnen grondgebruikers beheer op de rand van hun grond afsluiten gericht op een betere waterkwaliteit in de naastliggende watergang.

Dit beheer is niet overal mogelijk. De waterschappen hebben in overleg met het collectief en de provincie een aantal gebieden aangewezen.
Het gaat om randen van het open akkergebied in Hardenberg en Twenterand en een (kleiner) gebied waar ook graslkandranden mogelijk zijn, in de gemeente Olst-Wijhe.

Mogelijke deelnemers in deze gebieden hebben een brief gehad met een uitnodiging voor een informatieavond op 26 jan. in Hardenberg (klik hier), of een op 28 jan. in Wesepe (klik hier).

Meer over deze pilot volgt na de avonden op deze website!

Collectief Midden Overijssel is goed op weg om de contracten met de deelnemers af te sluiten. Het aantal afgesproken hectaren binnen het gegeven budget blijkt haalbaar te zijn.

Een heel groot deel is al afgesloten. De overigen hebben of nog foutmeldingen of nog geen definitieve instemming van de deelnemer.

In januari worden de werkzaamheden met betrekking op het afsluiten van beheer afgerond.

De collectieven in Nederland hebben 1 maand uitstel gekregen voor het indienen van het definitieve beheer. In plaats van op uiterlijk 31 december, moet dit nu uiterlijk 31 januari gebeuren.

Oorzaak is vooral dat  de koppeling van het SCAN- GIS computerprogramma met Rvo nog steeds niet optimaal is. Daardoor komen er steeds nieuwe foutmeldingen. Bovendien zijn er problemen met het doorsturen van de gegevens uit het computerprogramma naar Rvo.

Voor Collectief Midden Overijssel en veel andere collectieven geeft het uitstel de ruimte om de feestdagen ontspannen door te komen.

Op donderdagochtend 17 december hebben alle veertig agrarische collectieven en dus ook Collectief Midden Overijssel, tijdens het landelijk collectievenberaad ingestemd met de oprichting van een landelijke organisatie onder de naam van BoerenNatuur.nl.

BoerenNatuur.nl gaat onder meer zorgen voor het genereren en uitwisselen van kennis op het gebied van agrarisch natuur-, landschap- en waterbeheer, het beheer van beheerpakketten en het beheer en ontwikkeling van ICT-systemen.
BoerenNatuur.nl zal op deze terreinen de gesprekspartner zijn voor landelijke overheden en maatschappelijke organisaties. Een belangrijke taak voor de nieuwe organisatie is bovendien landelijke communicatie over agrarisch natuur-, landschaps- en waterbeheer.

Het bestuur van Boerennatuur.nl wordt gevormd door 12 vertegenwoordigers van de provincies met een boventallige voorzitter. Voor Overijssel is dat Joop Alssema. De koepel richt een zelfstandige werkorganisatie in.

De kosten zijn voor veel collectieven een punt van zorg. Vanuit Collectief Midden Overijssel is aangedrongen op een slanke organisatie die zich richt op de hoofdtaken.