GLB pilot Boeren binnen en nabij N2000 gebieden in Overijssel

Het Collectief Midden Overijssel voert samen met de twee andere Overijsselse Agrarische Natuur Collectieven (Agrarische Natuur Collectief Noordwest Overijssel en Gebiedscollectief Noordoost Twente) de GLB Pilot ‘Boeren binnen en nabij Natura 2000-gebieden in Overijssel’ uit. Het project start in het najaar van 2021 en eindigt op 31 december 2023.

Boeren in en nabij Natura 2000-gebieden staan onder druk en veel van deze boeren hebben behoefte aan duidelijkheid over hun toekomstperspectief. Het doel van deze GLB-pilot is om samen met de boeren in en nabij Natura 2000-gebieden te zoeken naar kansen voor een toekomstbestendige(re) bedrijfsvoering, waarbij de boeren onderdeel uitmaken van de oplossing.

Het GLB verandert

Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) gaat veranderen. Zo gaat het GLB toekomstbestendig boeren extra belonen, via een vergoeding voor maatregelen op het gebied van natuur, milieu en klimaat. Ook zijn er GLB-onderdelen die Nederland nu niet benut. Het gaat dan om betalingen aan bedrijven in gebieden met natuurlijke beperkingen (zoals veenweidegebieden) en/of beleidsmatige beperkingen (bijvoorbeeld als gevolg van Natura 2000 of KRW). Binnen de pilot willen we onderzoeken hoe deze regelingen een plek kunnen krijgen in het nieuwe GLB en kunnen bijdragen aan hernieuwd toekomstperspectief voor boeren in en rond Natura 2000-gebieden.

De provincie Overijssel heeft 24 verspreid liggende natuurgebieden die een Natura 2000-status hebben gekregen. Dit zorgt ervoor dat deze gebieden beter beschermd zijn voor de toekomst. Veel gebieden staan onder druk door bijvoorbeeld verdroging, verzuring en vermesting en liggen steeds meer geïsoleerd van andere natuurgebieden. Hierdoor zijn deze gebieden kwetsbaar en dreigen veel plant- en diersoorten te verdwijnen. Samen met de Kaderrichtlijn Water (KRW), een Europese richtlijn die ervoor zorgt dat de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater op orde is, vraagt dit van agrarische ondernemers een grote inzet voor het realiseren van de beoogde omgevingskwaliteit en biodiversiteit.

Wie kan deelnemen?

Voor de uitvoering van de pilot zijn drie pilotgebieden geselecteerd (zie kader), met verschillende omstandigheden rondom Natura 2000 en KRW. Voor het werkgebied van Midden Overijssel richten we ons op boeren in en rond De Borkeld. Wij zoeken ondernemers in en rondom deze gebieden, die samen met ons en deskundigen willen nadenken over toekomstbestendig ondernemen. Hierbij kijken wij niet alleen naar de mogelijkheden die het GLB hiervoor biedt, maar zoeken wij nadrukkelijk ook naar andere financieringsvormen. Het uitgangspunt is dat boeren die meewerken aan het behalen van de Natura 2000- en KRW-doelen een reële vergoeding krijgen die recht doet aan de inspanningen en de beperkingen waar ze mee te maken krijgen.

Tijdens de pilot worden regelmatig bijeenkomsten georganiseerd met boeren, waar ondernemers met elkaar in gesprek gaan. Waar nodig worden specialisten ingeschakeld, die ondernemers weten te prikkelen en vragen kunnen beantwoorden. Dit alles is bedoeld om uiteindelijk te komen tot de volgende stap: het opstellen van toekomstbestendige bedrijfsplannen die passen bij de betreffende bedrijven.

De Borkeld

Voor de uitvoering van de GLB-pilot in Midden-Overijssel is gekozen voor de Natura 2000-gebied De Borkeld. De Borkeld is een gebied met vrij scherpe grenzen tussen natuur en relatief intensieve landbouw. Hierdoor hebben veel agrariërs in hun bedrijfsvoering direct te maken met N2000 regelgeving. 20 grondeigenaren in dit gebied hebben zich verenigt om samen te werken aan een duurzame toekomstbestendige landbouw waarbij onder andere ingezet wordt op meer biodiversiteit en gezond bodembeheer. Het is de verwachting dat de pilot goed aansluit bij de behoeften van verscheidene boeren rond het gebied, wat de kans op een succesvolle pilot met meerwaarde voor de deelnemers vergroot.

Toekomstbestendige bedrijfsplannen

Zes ondernemers bieden wij de mogelijkheid om, met ondersteuning van deskundigen, een bedrijfsplan uit te denken en te laten doorrekenen. In dit plan worden de mogelijkheden geschetst voor het toekomstbestendig boeren in en nabij het Natura 2000-gebied. Het gaat daarbij om een doorgerekend bedrijfsplan dat recht doet aan de ambities van de ondernemer en bijdraagt aan het behalen van de doelen voor de Natura 2000-gebieden.

Testen in de praktijk

Onderdeel van het bedrijfsplan kan zijn, dat boeren veldmaatregelen nemen die bijdragen aan het behalen van de doelen van de Natura 2000-gebieden en daarvoor een vergoeding ontvangen. Binnen de pilot geven wij enkele boeren de mogelijkheid om deze veldmaatregelen tegen vergoeding in de praktijk te testen. De veldmaatregelen worden tijdens de bijeenkomsten en in individuele gesprekken met boeren uitgedacht en kunnen vervolgens als voorbeeld en inspiratie dienen voor anderen.

Denk mee!

Dat het GLB en de landbouw gaan veranderen is een gegeven. We hebben met deze pilot de mogelijkheid om mee te denken over de toekomst van de landbouw. De opgedane kennis en ervaring leiden tot een advies aan LNV. De pilot geeft ondernemers de kans om hier een bijdrage aan te leveren. Wilt u meedenken en meedoen? Dan komen wij graag met u in contact.

Contactgegevens

Voor meer informatie of om uw interesse voor deelname kenbaar te maken, kunt u contact opnemen met Bert Muller via muller@collectiefmiddenoverijssel.nl of 06-11184848.

 

 

Informatiefolders

Hier vindt u de informatiefolder van Collectief Midden Overijssel.

Hier vindt u de informatiefolder van Collectief NoordWest Overijssel.

Hier vindt u de informatiefolder van Gebiedscollectief NoordOost Twente.

Lees hier meer

GLB pilots bij Collectief NoordWest Overijssel.

GLB pilots bij Gebiedscollectief NoordOost Twente.

Bij dit project is sprake van steun vanuit ELFPO: