Concept beheercontract

Onze inzet is erop gericht dat iedereen die bij ons zijn ANLb wensen voor 2023 heeft doorgegeven, uiterlijk 15 februari per mail een bericht krijgt. Als ANLb mogelijk is, ontvangt u dan een concept beheercontract.

Bij uw concept beheercontract ontvangt u ook informatie over de beschikbaarheid van zaaizaadmengsels en de mogelijkheid om deze bij ons te bestellen.

Welke rechten en plichten geeft een concept beheercontract?

Hier vindt u de algemene voorwaarden die horen bij het beheercontract.

Uw rechten

  • CMO heeft ingestemd met het beheer op uw concept beheercontract: wat ons betreft krijgt u hiervoor ook een definitief beheercontract. Mogelijke uitzonderingen lichten we hieronder toe;
  • U behoudt het recht af te zien van onderdelen van het beheercontract (bv. doordat u deze toch via de eco-regeling wilt laten lopen).

Uw plicht

  • U houdt zich per direct aan de pakketvoorwaarden op de percelen en/of landschapselementen waarop u mee wilt doen met ANLb.

Uitzonderingen op uw rechten

De kleine lettertjes: er is een aantal situaties waarin CMO terug kan komen op het aanbod dat u in het concept beheercontract ontvangt.

  • ANLb in combinatie met conditionaliteiten of eco-activiteiten

Het combineren van ANLb en conditionaliteiten of eco-activiteiten is in sommige gevallen uitgesloten en in sommige gevallen toegestaan.  Voor informatie hierover verwijzen wij naar RVO. Sommige combinaties zijn formeel toegestaan, maar zorgen voor een risico op financiële kortingen vanuit RVO aan het collectief. Dit geldt specifiek voor agrarisch waterbeheer via ANLb in combinatie met verplichte bufferstroken langs watergangen.

  • Wijzigingen t.a.v. uw perceelsregistratie bij RVO / machtiging collectief

Zonder machtiging om uw perceelsregistratie bij RVO te kunnen raadplegen, kunnen wij voor de definitieve intekening van uw ANLb niet aansluiten bij uw perceelsregistratie. Dat leidt vaak tot foutmeldingen. Lees hier meer over deze machtiging. Daarom is het afgeven van een machtiging aan het Collectief een voorwaarde om een beheercontract te kunnen afsluiten.

Als blijkt dat u niet aan de algemene voorwaarden kunt of wilt voldoen, vervalt de mogelijkheid tot een beheercontract.

  • (Gedeeltelijke) afwijzing gebiedsaanvraag

Als de provincie de subsidieaanvraag van het collectief niet (geheel) goedkeurt, kan dit betekenen dat CMO een deel van de concept beheercontracten moet herzien.