Bufferstroken (GLMC4 en GLMC10)

Deze pagina is vrijdag 2 februari 2023 voor het laatst bijgewerkt. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.

Eén van de onderdelen van de conditionaliteit zijn het invoeren van bufferstroken (GLMC 4: bufferstroken langs waterlopen en GLMC 10: bufferstroken langs droge sloten). Sinds begin februari kunt bij RVO in Mijn percelen twee relevante kaartlagen zien:

 • Waterlopen: hier staat welk type uw waterloop is (dit heeft invloed op de breedte)
 • Bufferstroken: hier ziet u hoe de door RVO berekende bufferstroken liggen

Factsheet bufferstroken (versie 23 januari).

We stellen een  factsheet beschikbaar met alle op dit moment beschikbare informatie over de verplichte bufferstroken. Deze gaat in op:

 • Eisen aan bufferstroken
 • Uitzonderingen
 • Minimale ondergrens qua breedte
 • Toegestane gewassen op bufferstroken
 • Wisselwerking bufferstroken met eco-regeling en ANLb
 • Nuttige links

Géén jaar uitstel meer voor bufferstroken

Er is commotie ontstaan over het jaar uitstel van onder andere de verbrede bufferstroken in relatie tot de mestwetgeving. Dat uitstel was toegezegd door het Ministerie van LNV omdat de wetgeving niet op tijd aangepast kon worden. Volgens deze toezegging zouden de verbrede bufferstroken pas per januari 2024 officieel van kracht worden voor alle boeren in Nederland. Ook de eis om op zand/löss een vanggewas te telen of een korting opgelegd te krijgen qua stikstofgebruiksnormen zou pas per januari 2024 van kracht worden.

De Europese Commissie heeft het ministerie van LNV op de vingers getikt over dit uitstel. Dit alles heeft geleid tot een kamerbrief waarin het jaar uitstel qua bufferstroken en vanggewassen wordt teruggetrokken.

ANLb-pakketten bij CMO in 2023

Voor agrarisch waterbeheer in het ANLb geldt bij CMO in 2023 het volgende:

 • Voortzetting van randenbeheer langs watergangen is in 2023 gewoon mogelijk via ANLb. Dit geldt voor zowel graslandranden als kruidenrijke akkerranden, en voor de volledige rand (niet alleen het deel dat overlapt met een bufferstrook).
 • Voortzetting van het beheerpakket Bodemverbetering op grasland met ruige mest is in 2023 wel mogelijk via ANLb, m.u.v. de oppervlakte die overlapt met een verplichte bufferstrook. Via het ANLb mogen we namelijk niets vergoeden wat u wettelijk verplicht bent.
 • Nieuw beheer is in 2023 helaas niet mogelijk. Onze inzet is erop gericht dat voor 2024 wel mogelijk te maken.