Beheerstrategie

In de beheerstrategie geven we als collectief aan hoe we de natuurdoelen uit het provinciale Natuurbeheerplan willen realiseren: in welke gebieden welke beheerpakketten en onder welke voorwaarden. De beheerstrategie is een intern beleidsdocument waar u geen rechten aan kunt ontlenen. Wel geeft het de spelregels aan op basis waarvan CMO bepaalt welke percelen en landschapselementen wel en niet in aanmerking komen voor ANLb.

De beheerstrategie voor 2023 is op 16 februari 2023 door het bestuur vastgesteld.

Wijzigingen

Deze vastgestelde versie heeft een aantal wijzigingen t.a.v. het concept van juli 2022, met name in het weidevogelbeheer en rondom agrarisch waterbeheer. Voor 2023 is dit de geldende aanpak.

We blijven als collectief wel kijken of aanpassingen voor 2024 of daarna nodig zijn. Met name rondom agrarisch waterbeheer en de koppeling met de eco-regeling verwachten we aanpassingen. Ook hopen we in 2023 in afstemming met provincie en waterschappen een concreet aanbod te kunnen maken voor maatregelen die bijdragen aan klimaatdoelen.