Voorintekening gebied Azelerbeek (uitbreiding ANLb Categorie Water 2021)

Het waterschap Vechtstromen en provincie Overijssel bieden langs de Azelerbeek de mogelijkheid om deel te nemen aan agrarisch natuurbeheer (ANLb) in leefgebied Categorie Water.

Het beoogde doel is om het watervasthoudend vermogen van de bodem te verbeteren en/of drift en afspoeling naar de Azelerbeek tegen te gaan via toegepast agrarisch natuurbeheer.

Voorwaarde voor deelname is dat de gewaspercelen grenzen aan, of liggen binnen 100 meter van, de waterloop van de Azelerbeek (Azelerbeek bovenstrooms van de spoorlijn Enschede-Almelo), Oelerbeek met Omvloed, Boekelerbeek, Rutbeek, Hegebeek tot aan de Duitse grens. Voor de overzichtskaart van het bedoelde gebied klikt u hier.

Wij richten ons hierbij specifiek op het beheerpakket water vasthouden waar, met behulp van het toevoegen van ruige mest, toegewerkt wordt naar het verhogen van het organische stofgehalte, en daarmee het vergroten van het watervasthoudend vermogen. Het beheerpakket water vasthouden wordt perceel dekkend afgesloten.

Er zijn echter ook mogelijkheden voor het afsluiten van randenbeheer langs een waterloop zoals een botanische hooilandrand, botanische weiderand of kruidenrijke akkerranden.

Klik hier voor alle mogelijk beheerpakketten, -voorwaarden, -eisen en bijbehorende vergoeding.

Van noord naar zuid hebben we 5 deelkaarten met overzichtskaartje gemaakt. Het dan makkelijker om te zien of uw perce(e)len binnen de begrenzing vallen.

Overzichtskaart Azelerbeek.

Deelkaart 1 inclusief overzichtskaartje.

Deelkaart 2 inclusief overzichtskaartje.

Deelkaart 3 inclusief overzichtskaartje.

Deelkaart 4 inclusief overzichtskaartje.

Deelkaart 5 inclusief overzichtskaartje.

Begrensd en interesse in beheer, meld u aan voor de inloopdagen in Verenigingsgebouw Haaksbergerstraat 821, 7548 PC te Usselo die op de volgende momenten worden gehouden:

  • Dinsdag 15-9 van 09-11 uur (voor grondeigenaren Borne en Hengelo);
  • Dinsdag 15-9 van 11-13 uur (voor grondeigenaren Haaksbergen en deel Enschede);
  • Woensdag 16-9 van 09-11 uur (voor grondeigenaren overig deel Enschede);
  • Woensdag 16-9 van 11-13 uur (voor grondeigenaren Zenderen, Ambt Delden, Bentelo en overige buiten Twente).

Aanmelden voor deze inloopdagen is verplicht i.v.m. de coronasituatie en kan tot uiterlijk 14 september 2020.

Mail gebiedscoördinator Paul ten Velde velde@collectiefmiddenoverijssel.nl  of bel 06 Р52 69 49 73.

Paul zal dan met u de mogelijkheden doornemen en een afspraak inplannen voor de inloopdagen.

Heeft u nog vragen? Misschien vindt u het antwoord in dit informatieblad. Informatieblad beheer categorie water langs de Azelerbeek.