26 apr

Digitaal bijpraatmoment toekomst ANLb dinsdag 17 mei 2022 om 20.00 uur.

Per 2023 verandert er van alles. Dan start het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouw Beleid (GLB), met termen als conditionaliteit en een eco-activiteiten. Ook het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) begint dan aan een nieuwe beheerperiode van 6 jaar. En dan is de overheid ook nog bezig met een 7e Actieplan Nitraat. Al die zaken hebben invloed op elkaar én wellicht op de mogelijkheden en uw wensen voor een nieuw beheercontract in 2023.

Helaas is ook voor ons nog lang niet alles duidelijk, maar willen uw vragen zo goed mogelijk beantwoorden. Wij willen u blijven informeren over de toekomst en organiseren de komende drie maanden eens per maand een digitaal overleg. Yvette Ruesen praat u bij en er is uiteraard gelegenheid om vragen te stellen.

U bent van harte welkom om dinsdag 17 mei aanstaande om 20.00 uur in te loggen via deze link.

Heeft u specifieke vragen? Die kunt u vooraf al doorgeven via info@collectiefmiddenoverijssel.nl

22 apr

Controleren perceelsregistratie voor 1 mei.

Het is belangrijk dat u vóór 1 mei uw perceelsregistratie in ‘Mijn Dossier’ van RVO.nl controleert en eventueel aanpast. Daarbij gaat om de volgende zaken:

  1. Ligt er een bedrijfsperceel onder uw ANLb-beheer?
  2. Heeft u de juiste gewascode ingevoerd voor uw bedrijfsperceel?

Financiële korting voorkomen

Bij dergelijke afwijkingen ontvangt CMO een financiële korting van RVO.nl. In het ergste geval kan dit leiden tot een dusdanig hoge korting dat CMO de beheervergoeding niet volledig kan uitbetalen. Door als deelnemer ANLb de perceelsregistratie zo goed mogelijk uit te voeren, helpt u kortingen voorkomen.

Aanpassing voor 1 mei 2022

Als agrariër zult u voor het indienen van de Gecombineerde Opgave uw percelen controleren. We vragen al onze deelnemers, dus ook voor particulieren, om de ANLb-percelen vóór 1 mei 2022 te checken. Dat is 14 dagen voor de sluitingsdatum van de Gecombineerde Opgave. Bij problemen heeft zowel u als CMO dan nog tijd om in overleg met elkaar zaken aan te passen.

Zo controleert u de ANLb-perceelsregistratie

  1. Bedrijfsperceel
    Controleer in ‘Mijn dossier’ van RVO.nl of er een bedrijfsperceel ligt onder alle beheereenheden uit uw ANLb-contract. Is dit niet het geval? U kunt de door het collectief ingetekende ANLb-percelen eenvoudig overnemen in uw eigen perceelsregistratie. Via deze link leest u hoe u dit kunt doen.
  2. Gewascode
    Voeg de juiste gewascode toe aan elk bedrijfsperceel waar ANLb op ligt. Via deze link vindt u een advies welke gewascode u het best kunt gebruiken voor uw beheerpercelen.

Foutmelding AAN-laag / BGT

Tot slot kan het zijn dat er op uw percelen ook nog een foutmelding ligt dat het ANLb niet geheel binnen de AAN-laag (Agrarisch Areaal Nederland) of de BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie). Oppervlaktes met deze foutmelding kunnen niet door ons worden uitbetaald. Als dit voor relatief grote oppervlaktes geldt, nemen wij persoonlijk contact met u op. U kunt ook zelf vast controleren hoe de huidige situatie bij u is. Via deze link leest u hoe.

Ondersteuning door het collectief

Komt u er niet uit? Dan helpen wij u graag. U kunt daarvoor contact opnemen met uw veldmedewerker Leonard Rouhof of Paul ten Velde. U vindt de contactgegevens op onze website.

Voordat u contact opneemt, vragen we u twee dingen ter voorbereiding:

  • Probeer het eerst zelf via bijgevoegde bijlage(n).

Zorg dat u ons als collectief gemachtigd heeft om uw bedrijfspercelen in te zien: zonder machtiging kunnen we niet met u meekijken om eventuele problemen op te lossen. Dit is een link naar een handleiding hoe u dit kunt doen.

28 mrt

Akkervogelpilot Bergentheim-Kloosterhaar-Sibculo

Na een jaar andere werkzaamheden te hebben gedaan ben ik weer terug bij CMO en neem ik het laatste jaar van de akkervogel pilot Bergentheim-Kloosterhaar-Sibculo voor mijn rekening.

In het voorjaar van 2020 ben ik dit project gestart. Inmiddels wordt hier nu ruim twee jaar door agrariërs geëxperimenteerd met het uitvoeren van beheeractiviteiten, zoals het inzaaien van kruidenrijke randen en wintervoedselakkers. Dit jaar wordt met de huidige deelnemers teruggeblikt op de ervaringen van de afgelopen jaren en zal er worden voorgesorteerd op hoe de beheeractiviteiten met het nieuwe GLB (Gemeenschappelijk Landbouw Beleid), en tevens een nieuwe beheerperiode ANLb, ingepast kunnen worden.

De veranderingen in het GLB zijn onlosmakelijk verbonden met de keuzes die een agrariër binnen het ANLb (Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer) maakt. Ik hoop dan ook dat de kaders van het nieuwe GLB binnenkort helder genoeg zijn om samen met de agrariërs in het gebied hier concreet naar te kunnen kijken. Op zoek naar een invulling die zowel in de bedrijfsvoering van de akkerbouwers en melkveehouders, als ook voor de betreffende doelsoorten in het gebied, een meerwaarde geeft.

Edith Rotman, projectleider

28 mrt

Patrijzenproject Twenterand

Het afgelopen najaar en de eerste twee maanden van dit jaar hebben er met de grondgebruikers in Vroomshoop diverse gesprekken plaatsgevonden om het leefgebied van de patrijs binnen de begrenzing van dit project onder de aandacht te brengen en te verbeteren ten behoeve van deze akkervogel.

Het project loopt van oktober 2021 tot 31 december 2022. Het overgrote deel van de maatregelen lopen in tot 15 maart 2023 en wordt gefinancierd door de Provincie Overijssel en gemeente Twenterand. Het beheer vindt plaats buiten het ANLb (Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer) en richt zich primair op een mozaïek van maat-regelen op bouwland (5-7% van het areaal), zodat hier maximaal ervaring mee opgedaan kan worden. De grootte van dit gebied waarbinnen dit project plaatsvindt is 700 ha. In dit gebied zijn in de afgelopen twee jaar veel patrijzen geteld. Naar schatting leven er in dit in dit gebied 150-200 patrijzen.

Foto’s patrijs: Bert Aman.

De deelnemers, inmiddels 10, aan het project zullen dit jaar periodiek bezocht worden voor het peilen van de voortgang en het in beeld brengen van eventuele knelpunten. Er is een werkgroep opgericht met verschillende gebiedspartijen die gedurende de pilot vijf keer bij elkaar komt.

Er worden verder twee excursie georganiseerd voor zowel deelnemers, als niet-deelnemers. Deze vinden plaats medio juni, begin juli en het komende najaar/winter.

Aan het eind van het project wordt een rapportage opgesteld waarin een overzicht gegeven wordt van het uitgevoerde beheer, de resultaten van het beheer en de ervaringen van de deelnemers.

De intentie is om met de opgedane ervaringen van dit jaar vanaf 2023 het beheer onder te brengen binnen het ANLB in verband met de continuïteit hiervan en het behoudt van deze mooie populatie patrijzen.

Leonard Rouhof, projectleider Patrijzenproject Twenterand

28 mrt

Onze interim projectleider ANLb stelt zich voor

Met het vertrek van onze regionaal coördinator Joachim van de Valk moesten we met spoed op zoek naar iemand die de ANLb-regeling kon aansturen. Dit jaar is er immers veel te doen om te zorgen dat we 2023 een nieuwe ANLb-beheerperiode kunnen starten. We hebben Yvette Ruesen bereid gevonden om deze rol dit jaar te vervullen, hieronder stelt zij zich aan u voor.

Yvette, vertel eens iets over jezelf

“Ik ben Yvette Ruesen en ik woon sinds ruim een jaar weer in de Achterhoek, waar ik ook ben opgegroeid. Als zelfstandige werk ik vanaf 2013 eigenlijk uitsluitend voor en met agrarische collectieven. Pracht clubs met zinvol en mooi werk. In 2014 en 2015 was ik ook geregeld in Overijssel te vinden, destijds was ik de projectleider die de ANV’s begeleidde in de totstandkoming van de huidige drie collectieven en vanuit die tijd ken ik ook sommige bestuursleden en de huidige veldcoördinatoren van CMO. In de jaren erna heb ik onder meer het ANLb gecoördineerd bij diverse Gelderse collectieven. Die kennis en ervaring zal ik zeker benutten dit jaar. Een spannend jaar waarin een hoop werk moet worden verzet om te zorgen we ook in 2023 weer samen kunnen werken aan de biodiversiteit in ons landelijk gebied. Ik heb er zin in!”

Wat staat er nu op je prioriteitenlijstje?

“Op dit moment staan er drie dingen centraal: helderheid krijgen over het beschikbare beheerbudget voor 2023, komen tot een heldere beheerstrategie voor de komende 6 jaar en het actualiseren van de beheerpakketten en -vergoedingen. Voor al deze zaken zijn we als CMO ook afhankelijk van andere partijen zoals provincie en RVO.nl, maar ik verwacht dat we de loop van mei concrete informatie kunnen delen. Misschien is nog niet alles definitief, maar dan wel dusdanig helder dat onze leden voor zichzelf in beeld kunnen brengen met welke beheer zij in 2023 aan de slag zouden willen.”

Hoe ga je de leden informeren over het ANLb in 2023?

“In elke nieuwsbrief die de deur uit gaat zal zeker een korte update over de relevante ontwikkelingen komen en ook zal het ANLb in 2023 aan bod komen op de algemene ledenvergadering in mei. Ook voor ons is er nog heel veel onduidelijk, bijvoorbeeld hoe het ANLb en de eco-regeling elkaar precies beïnvloeden. Met het team hebben we besloten om elke maand een korte online bijeenkomst te organiseren waarin CMO toelicht wat de stand van zaken is en leden vragen kunnen stellen, die we ofwel direct kunnen beantwoorden of mee aan de slag gaan. Dinsdag 3 mei om 20.00 uur is de eerste bijeenkomst gepland. U kunt via deze link inloggen. We zetten de link ook tijdig op de website bij de nieuwsberichten. Hopelijk tot dan!

Maar ik ben ook benieuwd waar jullie zelf behoefte aan hebben. Dus: heb je een concreet idee waarover en hoe je graag informatie over het nieuwe ANLb zou willen ontvangen, dan mag je dat zeker mailen naar het secretariaat.

Yvette Ruesen, interim projectleider ANLb