10 feb

Personele wijzigingen: een afscheid en een welkom

We zijn 2023 gestart met een spijtig bericht: onze CMO wervelwind, administratieve duizendpoot en rots in de branding Linda gaat ons verlaten!

Na jaren met plezier voor CMO te hebben gewerkt, heeft Linda toch de conclusie getrokken dagelijks contact met collega’s op een gezamenlijk kantoor te veel te missen. Een gezamenlijke werkplek is zeker ook de toekomst die we als collectief voor ons zien, maar kunnen we niet op korte termijn realiseren. Ondanks dat we haar tomeloze energie, schaterlach én enorme kennis ontzettend gaan missen, snappen we haar besluit. We wensen haar heel veel geluk voor de toekomst.

Daarnaast hebben we ook een nieuwe collega gekregen. Het afgelopen jaar heeft Yvette Ruesen als interim projectleider ANLb de voorbereidingen op deze nieuwe beheerperiode aangestuurd. In die tijd hebben we ook gezocht naar een structurele oplossing, en we zijn blij die te hebben gevonden in Marjon Groot Nibbelink.

Met veel plezier stel ik mij voor als nieuwe projectleider ANLb bij CMO. Ik ben Marjon Groot Nibbelink, opgegroeid op een melkveebedrijf in de Achterhoek. Dit bedrijf is in de jaren ’90 beëindigd; wel woon ik er inmiddels weer met mijn gezin. Ik heb agrarische economie gestudeerd in Wageningen. Daarna vele jaren gewerkt als adviseur bij een adviesbureau en als projectleider bij Gebiedscoöperatie O-gen in de Gelderse Vallei. Geen collectief, wel een samenwerking van partijen in  het landelijk gebied, van boeren tot natuurorganisaties en van kleine initiatieven tot gemeenten en waterschap. Hier heb ik projecten geleid op gebied van verbinding boer-burger, korte ketens, biologische landbouw en duurzaam ondernemen. Onder meer heb ik Vallei Boert Bewust mee van de grond getild, de voorloper van Salland Boert en Eet Bewust.

In mijn vrije tijd doe ik ook iets aan natuurbeheer, zij het niet op eigen grond. Met een groep enthousiaste dorpsbewoners ben ik bezig een ha grond om te vormen tot een buurtbos. Dit was een incourant perceel landbouwgrond dat al vijf jaar te koop stond.  Hier komt naast een grote poel, bosjes, struweelhagen en bloemrijk grasland ook ruimte voor ontmoeting en cultuur. Met een klein amfitheater voor concerten en voorstellingen, een natuurlijke speeltuin voor kinderen en ruimte voor een picknick, een oogstfeest of kleine workshops. Erg leuk en inspirerend om mee bezig te zijn.

Ik kan er zeer van genieten als landbouw en natuur op een goede manier samengaan. Inmiddels heb ik de eerste weken bij CMO achter de rug en begin ik me al thuis te voelen in de wereld van de collectieven. Het is fijn dat ik nu op mijn werk zomaar ‘plat’ kan praoten.  Ik draag graag bij aan versterking van het agrarisch en particulier natuurbeheer in Overijssel en hoop velen van u in de loop van de tijd te ontmoeten.

27 okt

Kantoorruimte gezocht!

Sinds de oprichting in 2015 hebben wij altijd gebruikt gemaakt van openbare gelegenheden waar wij als organisatie bij elkaar komen. Voor bestuursvergaderingen, werkafspraken en vaak ook afspraken met u, onze deelnemers. Nu een nieuwe 6-jarige beheerperiode voor de deur staat en vanaf januari 2023 het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) van start gaat, komen er ook meer taken – zoals GLB-pilots en projecten – bij het collectief te liggen. Onze organisatie groeit daardoor en daarmee ook de wens voor huisvestiging.

Wat zoeken wij?

We zijn op zoek naar (kantoor)ruimte, centraal gelegen in ons werkgebied en bij voorkeur op een landelijke locatie. Het zou prettig zijn als de ruimte is voorzien van 2 kantoorruimtes een vergaderruimte voor maximaal 15 personen en een opslagruimte voor archief en wat zaaizaad.

Wat gaan wij doen?

De werkorganisatie zoekt een stabiele plek om te werken en elkaar bij te praten, maar ook een plek waar we (potentiële) deelnemers kunnen ontmoeten. Daarnaast komt het bestuur maandelijks bijeen voor een overleg. Hybride werken blijft de norm maar er zal regelmatig bedrijvigheid zijn.

Heeft u op uw erf een ruimte die geschikt zou kunnen zijn, of geschikt gemaakt kan worden, mail ons. We gaan graag met u in gesprek om te bekijken wat de mogelijkheden zijn. Met aanvullende vragen mag u natuurlijk ook even bellen.

27 okt

Boer en natuur passen bij elkaar; op zoek naar een plek voor onze ‘bronboom’

Elk collectief krijgt een bronboom aangeboden. Een bronboom (winterlinde) is een boom die ‘een tikkie in de weg staat’ en zo zichtbaar maakt dat natuur op het boerenbedrijf een eigen plek heeft. Een boom waar je niet omheen kan, die goed is voor vogels, insecten en de bodem. Het herinnert je aan de waarde van biodiversiteit.

Alle veertig agrarische collectieven planten één bronboom, gefinancierd door een voormalig boer die graag wil bijdragen aan biodiversiteit. Ron Methorst, Lector Omgevingsinclusief Ondernemen aan de Hogeschool Aeres is initiatiefnemer van de bronbomen en inmiddels is de eerste boom geplant bij een deelnemer van het Collectief Veluwe.

Ook CMO krijgt een bronboom aangeboden. Bij de boom komt een bordje te staan met uitleg en een QR code die verwijst naar de website waar alle bronbomen op staan in Nederland.

Heeft u een mooie plek voor zo’n winterlinde als bronboom die een tikkie in de weg staat? Mail ons en wellicht organiseren we bij u een mooi moment waarbij het collectief en u als deelnemer laat zien dat je natuur en biodiversiteit juist ook op het boerenbedrijf een plek kunt geven.

27 okt

GLB 2023: conditionaliteiten en de eco-regeling

In 2023 verandert het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Voor elke hectare subsidiabele grond kunnen agrariërs een basispremie krijgen als wordt voldaan aan de ‘conditionaliteiten’, de basisverplichting. Daarnaast kan er deelgenomen worden aan de eco-regeling waaronder verschillende eco-activiteiten vallen.

CMO heeft geen formele rol in het adviseren over het GLB en de eco-regeling. Tegelijk hebben uw keuzes voor de eco-regeling invloed op het ANLb en andersom. Daarom kiezen we ervoor om informatie die ons bekend is, met u te delen.

Op onze website kunt u onder GLB 2023 alle informatie vinden.

27 okt

ANLb 2023: waar staan we nu

In de laatste nieuwsbrief van juni vertelde ik u dat er hard werd gewerkt aan de laatste loodjes van een (concept)versie van de beheerpakketten en de beheerstrategie voor 2023.

Begin augustus was het dan zover. De website werd gevuld met alle nieuwe beschikbare informatie en de leden zijn per mail geïnformeerd. Tegelijkertijd werd er een oproep gedaan om een afspraak te maken om met de gebiedscoördinator de wensen voor de nieuwe ANLb periode door te spreken.

Nu, eind oktober, hebben wij 2/3 van onze leden gesproken en zijn wensen geïnventariseerd. Al die gesprekken hebben weer input geleverd om de inhoud van beheerpakketten en de beheerstrategie tegen het licht te houden en zo nodig aan te passen. Het is mijn intentie om de definitieve versie in de bestuursvergadering van november door het bestuur te laten vaststellen.

De website wordt regelmatig bijgewerkt met alle laatste nieuwtjes. De versiedatum laat zien of er kortgeleden een update heeft plaatsgevonden. Zo doen wij ons uiterste best om u zo goed mogelijk op de hoogte te houden.

Heeft u nog geen afspraak ingepland met de gebiedscoördinatoren, dan adviseer ik u dat alsnog te doen. Wegens vakantie is het secretariaat vanaf 15 november 2022 weer bereikbaar. Stuur alvast een mail en Linda belt u terug om een afspraak in te plannen.

Yvette Ruesen, Interim-projectleider ANLb

27 okt

Onrust in het landelijk gebied

In Nederland is in het landelijk gebied de rust ver te zoeken. Er zijn stikstofkaarten geweest die weer zijn verdwenen, emissiearme stalvloeren die de oplossing waren die nu weer zijn afgeschreven en de wolf komt dichterbij maar die zal niet meer verdwijnen zoals het er nu naar uitziet. En op al die punten denkt iedereen het hare of zijne van maar het perspectief ontbreekt. Waar gaat het naar toe, wat moeten we doen en waar stopt het.

Op dit moment is het Provinciaal Programma Landelijk Gebied één van de items die qua ontwikkeling in de steigers wordt gezet door de Provincie Overijssel samen met alle partners die daar bij betrokken zijn. In de eerste week van november is er een versnellingsweek waarbij alle betrokken organisaties wordt gevraagd deel te nemen. Die vraag is ook aan de collectieven gesteld en uiteraard zorgen wij ervoor dat wij betrokken zijn in deze processen. Uiteindelijk gebeurt het namelijk in het landelijk gebied en moeten wij het met elkaar in de praktijk realiseren. Dan moeten we ook op tijd aan tafel zitten om aan te geven wat wel en wat niet kan, met onze laarzen in de praktijk.

Als Collectief Midden Overijssel willen we er voor zorgen dat we de beheerpakketten voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer blijven aanbieden op een manier waar iedereen baat bij heeft. Onze leden moeten pakketten hebben die haalbaar en inpasbaar zijn en de natuurdoelen moeten gerealiseerd worden. Dat lijkt aan te sluiten bij de tendens in de samenleving, waarin iedereen roept om een natuurinclusieve landbouw maar dan blijkt de praktijk vaak weerbarstiger. Het nieuwe GLB is nog op veel punten onduidelijk en de match met ANLb dus evenzo. De uitwerking van het Kader Richtlijn Water en de bufferzones zijn ook van invloed op het ANLb en de uitwerking.

We doen er alles om aan om op tijd duidelijkheid te hebben zodat jullie weten waar je mee verder kunt. En we zijn hoopvol en we merken dat de ingezette richting de juiste is maar het gewenste eindresultaat hebben we nog niet in handen, omdat we niet alles zelf in de hand hebben.

Ondertussen werken we als werkorganisatie en bestuur hard verder om dat einddoel te behalen. Niet allemaal feilloos en vlekkeloos want dat is in deze hectiek soms ondoenlijk. Maar wel altijd met het doel duidelijk voor ogen; agrarische grondgebruikers stimuleren en faciliteren op hun weg naar een meer duurzame bedrijfsvoering.

Corney Niemeijer, voorzitter

12 sep

Vechtdal: ga mee met de bus langs watermaatregelen

Op 11 oktober organiseert LTO-Noord in het Vechtdal een rondleiding op twee locaties waar agrarische ondernemers maatregelen treffen op het gebied van waterbeheersing.

In Zuidwolde demonstreert een veehouder hoe hij het waterpeil reguleert op zijn percelen. In Stegeren bekijken we robuuste watersystemen van regelbare stuwen en drainage. De rondleiding vindt plaats in de vorm van een busrit, de ‘Waterkaravaan’. Deze excursie wordt georganiseerd door LTO Noord vanuit het project ‘Regio Deal Zwolle’ en wordt mede mogelijk gemaakt door het ‘Deltaplan Agrarisch Waterbeheer’.

Hier vindt u het programma en de link om aan te melden.

01 aug

Waarschuwing gebruik online simulatietool RVO

Eind juli heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) de simulatietool voor de eco-regeling online beschikbaar gemaakt voor alle boeren in Nederland. Deze eco-regeling is een nieuw instrument dat onderdeel is van het nieuwe GLB-NSP dat per januari 2023 in werking treedt. Zie deze website van RVO voor de tool.

Deze simulatietool geeft echter een vertekend (te positief) beeld. In deze tool ontbreken namelijk 2 essentiële onderdelen van de eco-regeling die van doorslaggevend belang zijn bij het bepalen van je score, namelijk:

(1) de regionale differentiatie: de waarde die je kunt scoren met een eco-activiteit verschilt al naar gelang of je in regio 1 (zand) zit of in regio 2 (klei/overig). In de online tool wordt alléén gerekend met de waarden van regio 2. Voor een groot deel van onze leden is dit onjuist.

(2) de link met GLMC8 (de verplichting om 4% van je bouwland niet-productief in te zetten): als je niet-productief areaal opgeeft in de eco-regeling en datzelfde areaal óók wilt inzetten om te voldoen aan GLMC8, dan wordt de waarde van die eco-activiteit(en) in de eco-regeling niet meegeteld. In deze versie van de tool wordt die waarde echter wél meegerekend, omdat de link met GLMC8 uit deze tool gehaald is.

Als gevolg hiervan geeft deze simulatietool een vertekend – te positief – beeld qua behaalde waarde (in €), en dus ook van de (potentieel) te behalen eco-premie. De behaalde waarde komt in deze versie van de tool hoger uit dan hij in werkelijkheid is, en dat geldt met name voor bedrijven op zand. Bedrijven op zand moeten namelijk – vanwege het 7e Actieprogramma Nitraat – aan méér eisen voldoen. Daarom scoort eco-activiteit ‘groenbedekking’ €0 als je in regio 1 (zand) zit, terwijl dezelfde eco-activiteit in regio 2 (klei/overig) €440 scoort. Aangezien de tool alleen de waarden van regio 2 meetelt, is de tool voor bedrijven op zand per definitie niet kloppend.

Verschil in bruikbaarheid simulatietool tussen veehouders en akkerbouwers
In algemene zin is deze uitgeklede versie van de simulatietool accurater voor veehouders dan voor akkerbouwers, omdat er meer regionaal verschil zit tussen de waarden van de verschillende akkerbouwgerelateerde eco-activiteiten dan tussen de veehouderijgerelateerde activiteiten. Dat geldt des te meer voor veehouderijen die vrijgesteld zijn van GLMC8: namelijk bedrijven met met meer dan 75% gras (en/of kruidachtige/vlinderbloemige gewassen en/of braak).

Verder gaat deze uitgeklede versie van de simulatietool dus uit van de waarden die gelden voor de regio ‘klei/overig’, waaronder veen. Dus voor veehouderijen op veen/klei met meer dan 75% gras (en/of etc.) is hij het meest accuraat. Voor veehouderijen met minder dan 75% gras (en/of etc) geldt dat zij – op hun areaal bouwland – moeten voldoen aan GLMC8 en dat maakt deze versie van de tool weer wat minder bruikbaar.

Sloten als niet-productief areaal
Overigens: als een bedrijf voldoende sloten in beheer of eigendom heeft om te kunnen voldoen aan de eis van 4% niet-productief, dan speelt die link met GLMC8 in de tool een veel minder doorslaggevende rol in de score qua waarde. Desalniettemin kan de ontbrekende regionale differentiatie bij bedrijven op zand dan nog steeds een substantiële afwijking veroorzaken qua gerealiseerde waarde.

30 jun

Ook dit jaar op pad voor ‘On the way to PlanetProof’

Collectief Midden Overijssel is, net als enkele andere collectieven in Nederland, weer door FrieslandCampina gevraagd om een deel van de borging van het ‘On the Way to PlanetProof’ keurmerk te verzorgen. Leveranciers van PlanetProof melk moeten aan een aantal criteria voldoen, waaronder een aandeel kruidenrijk grasland en agrarisch natuurbeheer op hun bedrijf.

Leonard Rouhof en René Wieggers zullen de komende maanden op pad gaan om het beheer te registreren, te adviseren over de specifieke pakketten ‘Beheer Biodiversiteit Melkveehouders’ (BBM-pakketten) en deze te toetsen in het veld.

30 jun

GLB-pilot ‘Motiverend Belonen in Salland’

Het Collectief Midden Overijssel is betrokken bij twee GLB-pilots waarin we samen met boeren en andere gebiedspartijen onderzoeken wat de kansen en mogelijkheden zijn om te boeren met landschapswaarden. In deze pilots krijgen wij vooruitlopend op het nationale beleid de mogelijkheid om te experimenteren met maatregelen met de boeren. In Salland doen we dat in de GLB-pilot ‘Motiverend belonen in Salland’. In deze pilot werken we samen met externe projectleiders.

Lees verder op de webpagina van de GLB-pilot.