02 feb

Presentatie voorlichtingsavond Blauwe Diensten

Op 26 en 28 januari zijn er voorlichtingsbijeenkomsten geweest over de pilot ‘Kansen voor randen’ in Hardenberg en in Wesepe.
Zie ook eerder bericht.

Via de volgende link vindt u de presentatie van deze avond.

De beschrijving van het beheerpakkket  vindt u hier

Over de mogelijkheid om een rand mee te laten tellen voor de vergroening hopen wij binnenkort meer duidelijkheid te geven. Tot die tijd verwijzen wij naar de site van RVO mbt de vergroeningseisen:

https://mijn.rvo.nl/gemeenschappelijk-landbouwbeleid-nieuw-glb 

Binnenkort vindt u deze en andere informatie over deze ‘Blauwe Diensten’ onder het kopje ‘Beheer afsluiten?’ op de home pagina.

30 jan

Informatieavonden “Kansen voor randen” (pilots blauwe diensten)

In Nederland zijn een heleboel collectieven gevormd voor de uitvoering van het agrarisch natuurbeheer. Voor waterschap Vechtstromen zijn er 3 collectieven waar zij graag mee willen samenwerken in het kader van blauwe diensten. Dat zijn: Collectief Midden Overijssel, Noordoost Twente en het Drents collectief.

Een collectief bestaat uit agrariërs en/of andere beheerders/gebruikers van landbouwgrond die zich op vrijwillige basis hebben verenigd voor het uitvoeren van enerzijds agrarisch natuur- en landschapsbeheer (groene dienst) en anderzijds waterbeheer (blauwe dienst). De beheermaatregelen worden uitgevoerd op landbouwgrond of voor landschapselementen of watergangen direct grenzend aan landbouwgrond.

In het beheergebied van Vechtstromen organiseert het Collectief Midden Overijssel een  informatieavond. Ook in het beheergebied van Drents Overijsselse Delta is een avond georganiseerd door dit collectief. Hier worden geïnteresseerde agrariërs geïnformeerd over de pilots blauwe diensten rond kruidenrijke randen langs watervoerende sloten.

20160126_200020

Deze pilotprojecten zijn vanuit de collectieven gestart met ondersteuning van de provincie Overijssel en van de waterschappen Vechtstromen en Drents Overijsselse Delta. In dit pilotproject kunnen grondgebruikers een beheerovereenkomst afsluiten voor kruidenrijke randen. Vooralsnog is dit een pilot voor 1 jaar, maar de intentie is er om dit langjarig voor te zetten.

De eerste avond “Kansen voor randen” werd gehouden op 26 januari jl. bij restaurant de Hongerige Wolf voor circa 40 belangstellenden uit de omgeving Hardenberg-Twenterand. De tweede avond heeft plaatsgevonden op donderdag 28 januari 2016 bij het Wapen van Wesepe voor het Sallandse deel.

De avond werd geopend door oud-waterschapsbestuurder Jan Bosman (vice-voorzitter van het collectief Midden-Overijssel) en verder vormgegeven door Wilfred Hilbers (Kenniscentrum Natuur en Leefomgeving) en Gerrit Meutstege de projectleider van het collectief Midden-Overijssel.

20160126_204004

Er werd een informatieve film vertoond over akkerranden en informatie gegeven over de pilot. Ook was er ruimte voor (kritische) vragen vanuit het publiek over de pilots en de haalbaarheid en betaalbaarheid van deze blauwe diensten.

 

 

21 jan

Pilot Blauwe Diensten

Collectief Midden Overijssel start samen met de waterschappen Vechtstromen en Drents Overijsselse Delta een pilot ‘Kruidenrijke randen langs waterlopen’.

In deze pilot kunnen grondgebruikers beheer op de rand van hun grond afsluiten gericht op een betere waterkwaliteit in de naastliggende watergang.

Dit beheer is niet overal mogelijk. De waterschappen hebben in overleg met het collectief en de provincie een aantal gebieden aangewezen.
Het gaat om randen van het open akkergebied in Hardenberg en Twenterand en een (kleiner) gebied waar ook graslkandranden mogelijk zijn, in de gemeente Olst-Wijhe.

Mogelijke deelnemers in deze gebieden hebben een brief gehad met een uitnodiging voor een informatieavond op 26 jan. in Hardenberg (klik hier), of een op 28 jan. in Wesepe (klik hier).

Meer over deze pilot volgt na de avonden op deze website!

21 dec

Voortgang afsluiten contracten

Collectief Midden Overijssel is goed op weg om de contracten met de deelnemers af te sluiten. Het aantal afgesproken hectaren binnen het gegeven budget blijkt haalbaar te zijn.

Een heel groot deel is al afgesloten. De overigen hebben of nog foutmeldingen of nog geen definitieve instemming van de deelnemer.

In januari worden de werkzaamheden met betrekking op het afsluiten van beheer afgerond.

21 dec

Uitstel indienen contracten 2016

De collectieven in Nederland hebben 1 maand uitstel gekregen voor het indienen van het definitieve beheer. In plaats van op uiterlijk 31 december, moet dit nu uiterlijk 31 januari gebeuren.

Oorzaak is vooral dat  de koppeling van het SCAN- GIS computerprogramma met Rvo nog steeds niet optimaal is. Daardoor komen er steeds nieuwe foutmeldingen. Bovendien zijn er problemen met het doorsturen van de gegevens uit het computerprogramma naar Rvo.

Voor Collectief Midden Overijssel en veel andere collectieven geeft het uitstel de ruimte om de feestdagen ontspannen door te komen.

21 dec

Collectieven richten landelijke koepel BoerenNatuur.nl op

Op donderdagochtend 17 december hebben alle veertig agrarische collectieven en dus ook Collectief Midden Overijssel, tijdens het landelijk collectievenberaad ingestemd met de oprichting van een landelijke organisatie onder de naam van BoerenNatuur.nl.

BoerenNatuur.nl gaat onder meer zorgen voor het genereren en uitwisselen van kennis op het gebied van agrarisch natuur-, landschap- en waterbeheer, het beheer van beheerpakketten en het beheer en ontwikkeling van ICT-systemen.
BoerenNatuur.nl zal op deze terreinen de gesprekspartner zijn voor landelijke overheden en maatschappelijke organisaties. Een belangrijke taak voor de nieuwe organisatie is bovendien landelijke communicatie over agrarisch natuur-, landschaps- en waterbeheer.

Het bestuur van Boerennatuur.nl wordt gevormd door 12 vertegenwoordigers van de provincies met een boventallige voorzitter. Voor Overijssel is dat Joop Alssema. De koepel richt een zelfstandige werkorganisatie in.

De kosten zijn voor veel collectieven een punt van zorg. Vanuit Collectief Midden Overijssel is aangedrongen op een slanke organisatie die zich richt op de hoofdtaken.

 

 

 

19 nov

Documenten beschikbaar

Vandaag is de website bijgewerkt!

De documenten voor deelnemers aan het beheer per 1 januari 2016 zijn nu gebundeld onder het kopje ‘Beheer afsluiten?‘ beschikbaar. Ook toekomstige deelnemers kunnen hier vinden wat de mogelijkheden zijn, hoe een contract eruit ziet en welke voorwaarden er aan verbonden zijn.

Ook de beleidsdocumenten zijn nu onder een eigen kopje ‘Beleid‘ te vinden.

20 okt

Beschikking binnen!

Zaterdag 18 oktober heeft Collectief Midden Overijssel de beschikking Agrarisch Natuur en Landschap Beheer van de Provincie Overijssel binnen gekregen.

Hierin staat dat het aangevraagde geld voor het agrarisch natuurbeheer zoals het collectief heeft voorgesteld, is toegekend.

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de voorbereidingen voor het maken van de afspraken met de deelnemers.
In november kunnen we dan daadwerkelijk ‘de boer op’.

18 okt

Certificaat uitgereikt

15 oktober is in Nijkerk het certificaat Collectief Agrarisch Natuur- en Landschaps Beheer aan vice voorzitter Jan Bosman van Collectief Midden Overijssel uitgereikt. Dit was de officiële uitreiking nadat in juli   al de toekenning binnen was gekomen.
In een kwaliteitshandboek is beschreven hoe het collectief de organisatie van het Agrarisch natuurbeheer in haar werkgebied wil gaan aanpakken. Deze aanpak is nu goedgekeurd en zal ook gecontroleerd worden.

IMG_0080

IMG_0085