Afbeelding1
Nieuwsbrief nummer 18, juli 2021.

Kleurrijk en uitermate groeizaam

Op het moment van schrijven, eind juni, is alles in de natuur gekleurd. Bermen en natuurlijke graslanden (voor zover ze nog niet gemaaid zijn), akkerranden en wintervoedselakkers staan er robuust bij. Voldoende neerslag tot op heden dit groeiseizoen. Normaal groeit er in een heel seizoen ongeveer 1 meter graslengte, dit is nu al gehaald, zelfs op percelen die niet bemest worden.

Wij als Collectief Midden Overijssel zijn op dit moment actief met allerlei zaken die op ons pad komen en dat is nogal wat. In provinciale overleggen, zowel ambtelijk als bestuurlijk, zijn wij betrokken om mee te denken in de zoektocht naar oplossingen van de actuele opgaven die er liggen. Stikstof, klimaat, bodem en biodiversiteit zullen dit jaar vaak op de agenda staan. Wij zijn als collectief zijn geen belangenbehartiger maar denken zowel landelijk (via BoerenNatuur) en in onze provincie mee om naar werkbare praktische oplossingen te zoeken.

In de onlangs gehouden digitale ALV (26 mei) die overigens naar wens is verlopen, hebben we afscheid genomen van Henk Grimberg die is verhuisd naar Limburg. Juliëtte Huis in ’t Veld-van de Riet volgt Henk op vanuit het gebied van ANV Hooltwark. Juliëtte stelt zich verderop aan u voor. Wij meldden u ook dat uit het gebied de Reggestreek bestuurder Wim Boom is teruggetreden. Henk Robben gaat ons bestuur versterken en zal op de komende ALV worden voorgedragen.

Nu de coronaregels bijna voorbij lijken te zijn hopen we elkaar de komende tijd weer vaker te ontmoeten. De bijeenkomsten waar ik u over vertelde beginnen vorm te krijgen. Eind augustus tot half september organiseren wij per gebied een bijeenkomst. De bedoeling is kennis te delen en weer even met elkaar het gesprek te kunnen aangaan. U ontvangt daarvoor een uitnodiging.
Ik wens u allen een fijne zomer toe.

Herman Menkveld,
Voorzitter
foto Herman Menkveld
perceel haver bij Herman
groot spiegelklokje
Foto's van Herman Menkveld. Een ANLb perceel kruidenrijke akker met haver. In dit perceel is het zeldzame groot spiegelklokje te vinden. Klik hier voor meer informatie over het groot spiegelklokje.

Even voorstellen

Sinds februari van dit jaar versterk ik het bestuur van het collectief. Thuis hebben we in Markelo met ons gezin een reguliere melkveehouderij, waarin kringlooplandbouw en agrarisch natuurbeheer onderdeel zijn van de bedrijfsvoering. In het dagelijks leven werk ik als adviseur gebiedsontwikkeling. Meestal ben ik in mijn functie de schakel en verbinding tussen de opgave in het gebied (o.a. de vraag van de agrariër) en het beleid van de overheden. Dat doe ik o.a. als projectleider circulaire economie, kringlooplandbouw en gebiedscoördinator.

Mijn vrije tijd besteed ik graag aan het agrarisch natuurbeheer, mijn koppel Solognote-schapen en het hardlopen in de bossen van het Weldam en omgeving.

Er verandert de komende jaren veel in de sector, de koers van het ministerie wordt anders en het agrarisch natuur- en landschapsbeheer kunnen samen met de eco-regelingen als kans worden gezien. In de aanloop naar het nieuwe gemeenschappelijke landbouwbeleid (GLB) in 2023 komt daar meer duidelijkheid over. In die tussentijd kunnen we ons als collectief hierop voorbereiden, onder andere door te kijken naar onze eigen coöperatie, het perspectief en de kansen die dat ons – maar ook onze leden – biedt. Daar wil ik me de eerst tijd binnen het bestuur graag voor inzetten en ondertussen ook voor onze leden bereikbaar zijn. Mocht je vragen (of suggesties) hebben over deze onderwerpen, neem dan vooral contact met me op.
Het collectief zijn we samen.
Juliëtte Huis in 't Veld - van de Riet,
bestuurslid
Juliette

Uit de werkorganisatie

Verlenging van ANLb-overeenkomsten tot en met 31 december 2022
De huidige periode voor agrarisch natuurbeheer loopt tot en met 31 december 2021. Het nieuwe GLB start naar verwachting op 1 januari 2023. Dit betekent dat er voor het ANLb één transitiejaar komt: 2022. In dit overgangsjaar blijven de huidige budgetten, de omvang aan beheer en de beheervergoeding per beheerpakket gelden.
We zijn inmiddels gestart met deze verlengingsprocedure. Als 1e stap worden de deelnemers gebeld door Linda Teeuwissen van het secretariaat. In dit telefoontje worden de stappen in deze verlenging met u besproken en wordt u de vraag gesteld of u het beheer met een jaar wilt verlengen. In dit gesprek kunt u ook eventuele bijzonderheden en/of wijzigingen in de beheer- of bedrijfssituatie aangeven. De inhoudelijke vragen en aandachtspunten zullen naar de veldmedewerkers doorgezet worden die er bij u op terug zullen komen.
De 2e stap is dat we u een mail sturen met beknopte informatie over de verlengingsprocedure, het beheercontract voor 2022, de bijbehorende beheerbijlage en de algemene voorwaarden. We vragen u in deze mail akkoord te geven op de verlenging. Hierop krijgt u vervolgens van ons een bevestiging. Mocht u hierover vragen hebben stel ze tijdens het telefoongesprek of bel eerder of later met Linda:
06 3449 7574.

Bereikbaarheid werkorganisatie zomerperiode
De zomer is een cruciale periode voor het beheer van veel verschillende soorten beheerpakketten. Bijvoorbeeld het schonen van poelen, het scheren van de heggen en het (meermaals) maaien van de botanische hooilanden. Neem contact op als u vragen of bijzonderheden heeft en vergeet de onderhoudswerkzaamheden aan landschapselementen niet te melden.

Wij helpen en adviseren u graag!
Het secretariaat en de veldmedewerkers zijn deze zomer goed bereikbaar.
Akkerrand Jan Nollen
Deze foto is begin mei gemaakt door Jan Nollen. De akkerrand is in 2020 ingezaaid met een meerjarig mengsel. Er is nadien niets meer aangedaan. De dode stengels zijn restanten van zonnebloemen en het gele is bloeiend bladkool.
Najaarsinzaai akkerranden
Akkerranden zijn in verschillende opzichten erg waardevol. Bijvoorbeeld als broedbiotoop en voedselbron voor vogels, voor de ontwikkeling van veel verschillende insecten en daarmee ook als functionele agrobiodiversiteit (FAB) en als buffer van watergangen en landschapselementen tegen ongewenste invloeden van meststoffen en chemicaliën. Hiervoor is het van belang dat de vegetatie in de akkerrand zich al in het vroege voorjaar voldoende heeft ontwikkeld. Tot nu toe worden de meeste akkerranden in het voorjaar ingezaaid, waarbij de vegetatie zich soms pas in juni noemenswaardig begint te ontwikkelen. Om voldoende vegetatieontwikkeling in het voorjaar te stimuleren bieden we u de mogelijkheid om uw akkerranden in het najaar (opnieuw) in te zaaien. Naast dat deze najaarsinzaai positief bijdraagt aan de ANLb-doel(soort)en hebben de afgelopen beheerjaren ook laten zien dat de onkruiddruk in de akkerranden bij najaarsinzaai beduidend lager is ten opzichte van voorjaarsinzaai. Zo komt melganzenvoet nauwelijks voor in de najaarsinzaai.
Mocht u interesse of vragen hebben om uw akkerranden dit najaar in te zaaien dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met uw veldmedewerker. We horen daarbij ook graag uw ervaringen met het inzaaien van akkerranden bij zowel najaars- als voorjaarsinzaai.
Joachim van der Valk,
projectcoördinator
Joachim

Voorlopige stand van zaken weidevogelseizoen 2021

Het weidevogelseizoen 2021 lijkt, zoals nu de berichten uit het veld zijn, beter uit te pakken dan vorig jaar. Dit geldt met name voor de tureluur en de grutto. Deze soorten hebben het meest geprofiteerd van het later maaien als gevolg van het koude voorjaar. De kieviten hebben in de eerste helft van het broedseizoen minder van het natte voorjaar geprofiteerd. Een groot deel van de kuikens ging eind maart en april verloren vanwege weinig voedselaanbod in combinatie met neerslag en de kou.
op handen gedragen
De weidevogel wordt door de boer op handen gedragen.

Gelukkig werden vanuit het veld nog tot eind juni meldingen gedaan van kieviten met kuikens. Deze late kuikens gaan er hopelijk nog voor zorgen dat de broedresultaten nog enigszins acceptabel worden.

In enkele weidevogelgebieden binnen het collectief was de predatiedruk ook dit jaar weer hoog. De vos was in die gebieden de belangrijkste predator. Door corona en de avondklok kon de vos in de avonduren niet bejaagd worden. Dat heeft helaas zijn weerslag gehad.

Na de zomer zullen de resultaten bekend worden gemaakt van het onderzoek naar de predatie van de steenmarter op de legsels van de weidevogels in het Lierderbroek. Vrijwilligers uit dit gebied hebben bij veel legsels van kieviten en grutto’s wildcamera’s geplaatst. De vele foto’s, die draadloos vanuit het veld werden verstuurd, zullen gaan uitwijzen of de steenmarter dit jaar wel of niet een te grote invloed heeft gehad op de weidevogellegsels. De predatiedruk op de kuikens is heel moeilijk met fotomateriaal aan te tonen.

Veel deelnemers hebben dit voorjaar bordjes bij hun beheerpercelen geplaatst die werden aangeboden door het collectief waaruit blijkt dat er in zijn bedrijfsvoering plaats gemaakt wordt voor, een rekening gehouden wordt, met de weidevogels.
A. Klunder
Foto: Arnold Klunder, weidevogelgebied Bolwerksheide bij Deventer.
Arnold neemt hier zijn exemplaar in ontvangst
Leonard Rouhof,
Leefgebiedcoördinator Open Grasland/
Veldmedewerker
Leonard
PHOTO-2021-07-11-11-40-11
De kans bestaat dat u het collectief steeds vaker tegenkomt.

Collectief Midden Overijssel zet zich in voor ‘On the Way to PlanetProof’ melkveehouders

Wat is On the way to PlanetProof?
Het onafhankelijke keurmerk On the way to PlanetProof bewijst ('Proof') dat je een product koopt dat duurzamer is geproduceerd en daardoor een betere keuze voor natuur, klimaat én dier. Met het keurmerk werken boeren, tuinders en andere bedrijven toe naar een productie die in evenwicht is met de draagkracht van onze planeet.
Zij zetten steeds verdere stappen om de aarde minder te belasten. ('On the way to...'). Het keurmerk kun je tegenkomen op zuivel, groenten en fruit, eieren, bloemen, planten, bomen en bloembollen.

Waarom is On the way to PlanetProof belangrijk?
Wat we nú doen, heeft gevolgen voor later. On the way to PlanetProof houdt rekening met mens, dier, natuur en milieu. Met On the way to PlanetProof kies je voor duurzamere producten.

On the way to PlanetProof zet in op zes gebieden:
  • Bodem, landschap & biodiversiteit
  • Water
  • Energie
  • Productie & consumptie
  • Klimaat
  • Diergezondheid en -welzijn
logo_planetproof-diap
Start in 2020
In 2020 hebben 26 agrarische collectieven, waaronder CMO, ‘On the Way to PlanetProof’ melkveehouders van FrieslandCampina geholpen met de registratie van hun natuur- en landschapsbeheer. Ze deden dit voor een steekproef van de totale melkstroom. Daarnaast hebben de collectieven en de melkveehouders gezamenlijk gesproken over het benodigde beheer en hebben de collectieven geschouwd of het beheer goed is uitgevoerd. De ervaringen van collectieven en melkveehouders waren positief, daarom heeft FrieslandCampina in 2021 opnieuw BoerenNatuur en de collectieven gevraagd om hun inzet voor het onderdeel natuur en landschap van ‘On the Way to PlanetProof’ te leveren.
Paul ten Velde,
Leefgebiedcoördinator Droge Dooradering en veldmedewerker
p-ten-velde
JPEG-afbeelding-C30ACCD63C88-1
Foto: Joachim van der Valk. Prachtig botanisch hooiland.

Zomerbijeenkomsten

Herman noemde in het begin van de nieuwsbrief de zomerbijeenkomsten al.
De datums zijn geprikt en afspraken over de invulling worden gemaakt. Op elke bijeenkomst zullen in ieder geval 2 bestuursleden van het collectief aanwezig zijn, net als de veldmedewerker in het gebied. Ook de besturen van de Agrarische Natuurverenigingen en/of stichtingen uit het betreffende gebied zullen vertegenwoordigd zijn. Per bijeenkomsten staat een onderwerp centraal. We maken een veldbezoek maar we zijn ook erg benieuwd wat u eigenlijk van het collectief vindt. Voldoende om over te praten dus. Check vast uw agenda, de uitnodiging wordt u per mail toegezonden. We hopen u te zien en te spreken!

Datum Tijdstip ANV / Stichting Veldwerker Locatie Onderwerp
13-08-2021 13.30-16.00 uur Land&Schap Leonard Rouhof Kalkwijk 28 Vroomshoop Natuurvriendelijke oever, plasdras en patrijzenproject
31-08-2021 14.00-16.30 uur Landschapsfonds Enschede Paul ten Velde Viermarkenweg 85 Enschede Landschapelementen icm randenbeheer
01-09-2021 10.00-12.30 uur SVP Hardenberg Paul ten Velde Parallelweg 18 De Krim Regeneratieve akkerbouw (strokenteelt en randenbeheer)
09-09-2021 10.00-12.30 uur De Ommer Marke Paul ten Velde Vilstersestraat 28 Lemelerveld Bodemvruchtbaarheid
09-09-2021 13.30-16.00 uur De Reggestreek Leonard Rouhof Grimbergerweg 3 Notter Botanisch grasland(randen) beheer
14-09-2021 13.30-16.00 uur Hooltwark Paul ten Velde Vaaltweg 6 Borne Rol ANLb mbt Natuurinclusieve Landbouw
17-09-2021 13.30-16.00 uur Groen Salland Leonard Rouhof Boxbergerweg 2 Olst Hakhoutbeheer landschapselementen

Bedankt voor uw aandacht en ook ik wens u een mooie zomer toe.
Linda Teeuwissen,
administratief medewerkster
foto Linda Teeuwissen
Heeft u verder suggesties of ideeën waarmee we het agrarisch natuur- en landschapsbeheer verder kunnen vormgeven? Uw reactie is van harte welkom!
DCIM100MEDIADJI_0212.JPG
Een plasdras in Geesteren. Foto gemaakt met behulp van een drone.
website email