Afbeelding1
Nieuwsbrief 14, juni 2020.

Boer en Natuur

Op het moment van schrijven regent het, de planten in de natuur en landbouwgewassen frissen er lekker van op. Het neerslag te kort wordt niet echt goedgemaakt maar we verdrogen niet nog meer.

Onze aardkorst waar we maar een dun laagje van mogen gebruiken, daar moeten we denk ik, zorgzamer mee samenwerken en omgaan. Investeren in meer natuurlijke omstandigheden. Een goede bodem is het fundament waar planten goed kunnen wortelen en water en voedingsstoffen kunnen op nemen waardoor groei en vruchtvorming plaats vinden.

Het coronavirus heeft een grote impact gehad op onze maatschappij. Ook binnen het collectief hebben we ons aan moeten passen aan deze situatie. Door de beperkende maatregelen zijn er de afgelopen 3 maanden geen fysieke overleggen geweest. Met behulp van de digitale wereld hebben we elkaar wel goed kunnen bereiken. Door het gebruik van “Teams en Zoom” zijn veel overleggen weer op gang gekomen. Een bestuursvergadering ziet er dan als volgt uit.
AB 18-06-2020
De beperkingen worden op dit moment landelijk heroverwogen en voorzichtig versoepeld. Nu komen er ook weer wat fysieke bijeenkomst in beeld, uiteraard rekening houdend met gepaste afstand.

In bestuurlijke en ambtelijke overleggen zijn we als CMO nauw betrokken bij alle actuele ontwikkelingen in het buitengebied. Stikstof, biodiversiteit, bomen aanplant, beter bodembeheer, natuurherstel. Kortom, denken en werken aan zoveel mogelijk gesloten kringlopen, waar alle processen in evenwicht zijn en blijven. Dit vraagt om meer kennisoverdracht, iets waar wij als organisatie ook aan werken. Kort geleden waren er nog twee last minute bijeenkomsten in het veld. Goed elkaar weer te zien en te spreken. Het delen van kennis is essentieel om een kwaliteitsslag te maken.

Ik wens u allen een goede zomer waar alles een beetje in balans blijft!
Herman Menkveld,
Voorzitter
foto Herman Menkveld
natuurakker 06-2020
Bloemrijke natuurakker in Olst.
Foto: Herman Menkveld.

Het laatste nieuws uit het leefgebied "Open Grasland

Het weidevogelseizoen loopt alweer ten einde en we kunnen concluderen dat het wederom een extreem droog voorjaar was die voor de weidevogels vooral ten koste is gegaan van de overlevingskansen van de kievitkuikens. Juist in de cruciale fase april-mei waarin de piek ligt van het uitkomen van de meeste kievitlegsels en de periode waarin deze kuikens vliegvlug moeten worden (hiervoor zijn minimaal 35 dagen nodig) ontbrak het aan voedsel voor deze juveniele vogels. Veel percelen, waar het merendeel van de kieviten op hadden gebroed, waren veranderd in een habitat waarin het voedselaanbod tot 0 gereduceerd was. De grond was knetterhard geworden óf de bovenlaag van de percelen was veranderd in een bouwlandperceel met mul zand.
pet met kuikens
Weidevogelbescherming, die pet past ons allemaal!
Foto: Gerard Lugtenberg.
Alleen in de gebieden waarin (greppel)plas-drassen aangelegd waren er overlevingskansen en daar zag je de kieviten met hun kuikens dan ook naar toe trekken. Dit geeft maar weer eens aan hoe belangrijk (greppel)plas-drassen zijn en zeker met de droge voorjaren van de afgelopen 3 jaar.

Op dit moment (2e week juni) lopen er weer een redelijk aantal broedparen kieviten met kuikens van vervolglegsels op de maïsakkers. Door een overheidmaatregel: Maïs met onderzaai lopen deze kuikens echter nog een groot gevaar. Bij deze mechanische bewerking die gedaan wordt om de uitspoeling van meststoffen tegen te gaan (vanggewas) en verplicht moet worden uitgevoerd door niet-biologische boeren die na 1 oktober de maïs willen oogsten, zijn de overlevingskansen namelijk nihil.

Van de grutto, scholekster, wulp en tureluur zijn er van dit broedseizoen nog te weinig gegevens binnengekomen uit de weidevogelgebieden om informatie hierover te verstrekken.

In het kader van beheermonitoring zijn in mei zijn alle plas-drassen met een beheercontract bezocht. Het doel van dit bezoek was om met de deelnemer samen de plas-dras te bezoeken om te kijken naar het functioneren en om te zien of hoe dit en/of de omliggende omgeving verder geoptimaliseerd kan worden voor de weidevogels.
veldbijeenkomst
05-06-2020 plasdras Veldman in Luttenberg
Veldbezoek 5 juni 2020 in Luttenberg.
Foto's: Linda Teeuwissen
Begin juni zijn er excursies geweest naar een plas-dras-dras in Luttenberg en een plas-dras in het Lierderbroek waarbij zowel geïnteresseerde boeren als vrijwilligers naar toe konden en worden bijgepraat en beleven waarom een plas-dras zo belangrijk is voor een weidevogelgebied.
Leonard Rouhof,
Leefgebiedcoördinator Open Grasland

Klik op de foto als u Leonard een mail wilt sturen.
Leonard

Uitvoering project 'On the Way to PlanetProof'

Sinds begin mei 2020 ben ik, Paul ten Velde, betrokken bij de werkzaamheden van dit project.

Om de zuivelproducten van de deelnemers aan de bijzondere melkstroom te kunnen verkopen met het keurmerk ‘On the Way to PlanetProof’ van Stichting Milieukeur (SMK) is FrieslandCampina gecertificeerd. Om het certificaat te mogen dragen moet FrieslandCampina aantonen dat alle deelnemers voldoen aan de criteria van SMK en dat de gehele keten van gras tot glas geborgd is in een aparte melkstroom. Hiermee wordt ook gegarandeerd dat de producten die consumenten kopen afkomstig zijn van boeren die produceren volgens de criteria van ‘On the Way to PlanetProof’. Of FrieslandCampina en de deelnemende melkveehouders voldoen aan de gestelde eisen wordt gecontroleerd door een certificerende instantie. Voor het boerderijgedeelte is dat Qlip die meerdere keren per jaar een audit uitvoert. FireslandCampina heeft een opdracht gesloten met de agrarische natuurcollectieven voor het onderdeel Natuur & Landschap.

Sinds begin 2020 zijn we als Collectief Midden Overijssel bezig geweest met de voorbereiding en uitvoering voor het project ‘On the Way to PlanetProof 2020’. Het project betreft het registreren en borgen van het natuur- en landschapsbeheer in 2020 van een steekproef van de deelnemende melkveebedrijven en hen te adviseren in de uitvoering van het beheer. Vanwege de situatie met het coronavirus zijn de werkzaamheden (kennismaking, intekening en schouw) helaas wat vertraagd en en werken we met een aangepaste werkinstructie.

Steekproef deelnemers PP FC
De omvang van de steekproef voor Collectief Midden Overijssel is uiteindelijk uit gekomen op 26 deelnemende melkveehouders.

‘Eigen verzoek’ deelnemers
De deelnemende melkveehouders die buiten de steekproef vallen, maar toch meer ondersteuning en duidelijkheid willen bij het realiseren van de voorwaarden onder Natuur&Landschap, kunnen het Collectief Midden Overijssel benaderen voor beheeradvies en registratie van hun beheer. Hierbij wordt dezelfde werkwijze aangehouden als voor de deelnemers die binnen de steekproef vallen. Het Collectief Midden Overijssel wordt voor deze werkzaamheden niet betaald door FrieslandCampina. De kosten daarvoor zijn daarom voor rekening van de PlanetProof melkveehouder zelf.

Samen zijn we sterk!
De meerwaarde van Collectief Midden Overijssel in dit project voor een groot bedrijf als FrieslandCampina is, naast het inzetten van onze kennis en expertise, natuurlijk dat de collectieven landelijk opereren en we dit samen oppakken.

Samen staan we sterk!

Meer weten? Klik hier voor de website van PlanetProof.
logo_planetproof-diap
Paul ten Velde,
Leefgebiedcoördinator
Droge Dooradering
Klik op de foto als u Paul een mail wilt sturen.
p-ten-velde

Nieuws en weetjes

Save the Date
Nu fysieke overleggen weer wat meer gaan plaatsvinden heeft het bestuur ook een datum geprikt voor de Algemene Ledenvergadering. Deze zal, uiteraard onder voorbehoud, dinsdag 22 september 2020 plaatsvinden in Haaksbergen bij Erve Meyerinkbroek. Daar is in principe voldoende ruimte om de afstand van elkaar te kunnen bewaren en te bewaken. Wij hopen dat u er wel begrip voor heeft dat aanmelden deze keer noodzakelijk is en we adviseren u dringend alleen te komen.

Weer weten? Klik hier voor meer informatie over Erve Meyerinkbroek.
Logo Erve Meyerinkbroek
Bordjes
Het is al weer een half jaar geleden dat we een oproep deden voor deelnemers die graag een bordje bij hun beheer wilde plaatsen.
We hebben een aantal enthousiaste berichten gekregen, dus we gingen aan de slag.
Uiteindelijk hebben we 9 borden mogen bezorgen.
Er staan nog 3 borden in Wierden. 1 voor bij een kruidenrijke akkerrand en 2 voor bij botanisch waardevol grasland. Is er bij u druk verkeer (op de fiets) en wilt u graag laten weten waar u mee bezig bent, haal er één op en plaats hem!
Wilt u graag volgend beheerjaar een bordje plaatsen? Meld u, ik zal het noteren.
G. Lugtenberg
Slotman 2
Natuurlijk Kapitaal - Natuurinclusieve Landbouw
Herinnert u zich de Natuurinclusieve Landbouw bijeenkomsten nog? We hebben ze net op tijd, zoals gepland, kunnen afronden. Tijdens deze bijeenkomsten hadden wij foldermateriaal van 'Natuurlijk Kapitaal', een project van LTO Noord regio, liggen.

Het project Natuurlijk kapitaal in de landbouw wil agrarische ondernemers informeren en inspireren over natuurinclusieve landbouw in provincie Overijssel. Meer daar over op de website van LTO Noord, regio Oost (klik hier).

Er zijn 2 filmpjes die wij graag onder uw aandacht brengen.
Veel kijk en luister plezier!
bloeiende akkerranden
agrobiodiversiteit
Klik op onderstaande tekst

FILM: TIPS OVER AKKERRANDENBEHEER

4 juni 2020

Welke zaaimengsels gebruik je voor akkerranden? Waar kun je nog meer op letten als je een akkerrand aan wilt leggen? Akkerbouwer Gerard Willemsen uit Wesepe deelt zijn tips in een film, gemaakt in het kader van het project Natuurlijk Kapitaal.
Klik op onderstaande tekst

FILM: TIPS OVER KLEINE NATUURMAATREGELEN

11 juni 2020

Laat eens snoeiafval of een stapel (oude) dakpannen liggen in een ‘verloren hoekje’ op het erf. Maar ook nestkastjes ophangen of een poel aanleggen horen bij voorbeelden van kleine natuurmaatregelen om de biodiversiteit te bevorderen. Zoogkoeienhouders Miriam en Paul ten Velde uit Almelo delen hun ervaringen in een film, gemaakt in het kader van het project Natuurlijk Kapitaal.
Schouw
De eerste schouwresultaten druppelen ook weer binnen. Misschien heeft u mijn collega René Wieggers al wel gesproken. Ook René past de schouwprocedure licht aan vanwege de coronamaatregelen. Hij kondigt zijn bezoek aan, maar samen onderweg zit er nu even niet in. Wel valt op dat velen van u de moeite nemen om samen het beheer te bekijken en dat waarderen we. Ervaringen, vragen, tips en trics worden gedeeld. Heeft u nou ook een vraag of weet u niet precies hoe te handelen? Bel ons, we staan u graag te woord en helpen u hopelijk snel verder.

In het kader van monitoring blijven we op zoek naar foto's.
Heeft u een verhaal met foto? Deel het!

Tot slot, geef u wijziging zo snel mogelijk aan ons door. Alleen zo kunnen wij elkaar snel en correct bereiken. Ik ontvang graag alles per mail in het kader van de privacywet. Het is voor mij dan ook makkelijker alles correct vast te leggen.

Ik wens u een mooie zomer toe!
Linda Teeuwissen,
Administratief Secretarieel Medewerkster
Klik op de foto als u Linda een mail wilt sturen.
foto Linda Teeuwissen
280e0375-6202-4408-96fd-cd993d6fbcbd
490a2b42-2d3c-4116-b9a7-d432f9f60e27
Creatief overleggen anno 2020.
Foto's: Joachim van der Valk
Heeft u verder suggesties of ideeën waarmee we het agrarisch natuur- en landschapsbeheer verder kunnen vormgeven? Uw reactie is van harte welkom!

Samen kleuren we Overijssel groen.

Greppelplasdras E. van de Weerd
website email