Afbeelding1
Nieuwsbrief 13, maart 2020.

Een bijzonder voorjaar

Lente komt altijd na de winter, dit jaar is het even wat anders, geen winter maar verlengde herfst veel wind en regen tot ht moment dat ik dit schrijf (15 maart).
De natuur zal zich er wel mee redden denk ik. Speenkruid en bosanemoon bloeien al, graslanden en het wintergraan zijn al donkergroen.

De mensheid is momenteel geheel in de ban van het coronavirus. Alles wordt bijna stil gelegd om de verdere verspreiding hiervan tegen te gaan, dat zal niet meevallen denk ik. In de huidige tijd is de wereld een dorp geworden, we reizen en we handelen wereldwijd zoals vroeger in het dorp. Dit maakt ons kwetsbaar. Kleinere kringlopen is denk ik wel echt een aanrader. In onze huidige moderne digitale tijdperk is alles bereikbaar geworden maar dit heeft zeker een keerzijde die nu wel erg zichtbaar wordt!

Terug naar de zaken bij Collectief Midden Overijssel. De ANLb vergoedingen over 2019 zijn in middels uitbetaald aan de deelnemers. De periode van 6 jaar Gemeenschappelijk Landbouwbeleid t/m 2021 wordt nog met een jaar verlengd, omdat de invulling van het GLB meer tijd vergt dan was voorzien. Ook het huidige ANLb wordt zeer waarschijnlijk met 1 jaar verlengt. We zijn over deze verlenging op dit moment nog in overleg met de provincie Overijssel.

De afgelopen periode hebben we vier, succesvolle, Natuur Inclusieve Landbouw bijeenkomsten georganiseerd in de hoop deelnemers te informeren en te inspireren. Daarover verderop meer.

Nu het organiseren van "zaaizaaddagen" niet tot de mogelijkheden behoord hebben wij afspraken gemaakt over de mengsels en prijzen. Ook daarover meer in de nieuwsbrief.

Ik wens u allen goed voorjaar en hopelijk kunnen we allen genieten van het mooie wat de natuur in het voorjaar ons biedt ondanks de moeilijke zaken rondom het coronavirus en de gevolgen daarvan.
Herman Menkveld,
Voorzitter
foto Herman Menkveld
bosgrond
Onbereden bosgrond met bloeiende bosanemoon.

Uitbetaling Beheerjaar 2019

De afgelopen periode is BoerenNatuur (de overkoepelende organisatie) druk bezig geweest met een nieuwe koppeling tussen SCAN-office (het systeem waar de collectieven mee werken) en het boekhoudpakket. In SCAN-office en SCAN-gis staat alle informatie over het beheer en wat er uitbetaald moet worden.
In het boekhoudpakket worden de betaalspecificaties gemaakt.
De ontwikkeling van deze koppeling liep enige vertraging op. Maar medio februari konden we aan de slag. Eerst moesten waar nodig enkele correcties worden gemaakt. Deze correcties kunnen verschillende oorzaken hebben. Bijvoorbeeld percelen die om zijn gezet naar natuur kunnen niet meer in aanmerking komen voor een vergoeding uit ANLb. Maar ook deelnemers waarbij tijdens controles van de NVWA of tijdens de schouw (herhaaldelijk) onregelmatigheden zijn geconstateerd, kunnen worden gekort. Daarnaast kan het voorkomen dat er en korting op last van RVO moet worden gedaan een zogenaamde randvoorwaardenkorting.

Als alle correcties zijn ingevoerd worden de betaalspecificaties aangemaakt, uitgeprint en kunnen de betalingen worden gedaan. Het streven hierbij is (vanzelfsprekend) om dit vlekkeloos te laten verlopen. En dat is bijna gelukt, op enkele betalingen na. Die zijn later handmatig aangepast en uitgevoerd.

Dit jaar ontving u de betaalspecificatie nog op papier. Dat was voor het laatst. Om duurzame en kostenbesparende redenen vindt u de toekomstige betaalspecificatie (net als dit jaar overigens) uitsluitend terug op “mijnboerennatuur.nl”

Heeft u nog geen toegang tot mijnboerennatuur.nl, mail ons via een druk op de knop hieronder, het secretariaat stuurt u dan een nieuwe link.
Roland Velema,
Penningmeester
foto Roland

Audits

Om de kwaliteit van de organisatie te bewaken worden er ieder jaar een of twee audits gehouden. Ieder jaar is er een interne audit, waarin de eigen organisatie wordt getoetst.

Op 3 maart 2020 zijn verantwoordelijke bestuursleden van kwaliteitszaken van de drie Overijsselse collectieven bij elkaar geweest voor een gezamenlijke interne audit.
De bestuursleden hebben elkaar bevraagd om elkaar zo sterker te maken.

Vorig jaar op 4 april hebben we zelf een interne audit gehouden, waarbij ik, als nieuw bestuurslid, de voorzitter, secretaris, penningmeester en de administratief medewerkster heb bevraagd. Dit gaf mij meteen een mooi kijkje in de keuken om het maar even zo te zeggen.

De externe audit, in het kader van de certificering voor Collectief Agrarisch Natuurbeheer, is voor dit jaar gepland op 23 april a.s. De huidige beperkingen dwingen ons deze te verplaatsen. Deze externe audit vindt overigens niet ieder jaar plaats.
Dit jaar is ons collectief aan de beurt en vorig jaar zijn de andere twee collectieven bezocht.

In de volgende nieuwsbrief mogelijk meer over de externe audit.

De beperkingen brengen mij ook bij onze algemene leden vergadering die gepland staat voor woensdag 20 mei 2020. Helaas zal ook deze geen doorgang vinden. Het bestuur is nog niet bijeen geweest en om die reden is er nog geen nieuwe datum geprikt. Wij houden u uiteraard op de hoogte.
Gertjan Lefers,
Bestuurslid kwaliteitszaken
Lefers

Het laatste nieuws uit het leefgebied "Open Grasland"


Het weidevogelseizoen is op dit moment daadwerkelijk gestart.
De eerste kieviten broeden alweer.

Door de vele regen van de afgelopen maanden hebben veel boeren niet vroegtijdig mest kunnen uitrijden, waardoor er nu grote kans is dat er ook op uw percelen al kievitsnesten aanwezig zijn. Hopelijk houdt u hiermee rekening. Voor de boeren die nog ruige stalmest op hun beheerpercelen willen uitrijden is er ook de mogelijkheid om dit te doen in de periode van 15 juni tot 1 september.

Van veel vrijwilligers heb ik begrepen dat er voorlopig door de huidige omstandigheden niet in groepsverband wordt gewerkt aan het beschermen van weidevogelnesten, maar dat dit op individuele basis zal gebeuren.
Boeren die de komende maanden legsels sparen van o.a. grutto, wulp, tureluur op een grasperceel met legselbeheer en voor een vergoeding in aanmerking willen komen kunnen deze melden bij rouhof@collectiefmiddenoverijssel.nl Wanneer deze gemeld worden bij het collectief moet u bij mogelijke controle door NWVA bij u aan huis, de betreffende nesten kunnen tonen op een stalkaart of op een digitale kaart. Bespreek dit eventueel met uw vrijwilliger(s).
plasdras
Ook dit jaar zijn weer meer plas-drassen in gebruik genomen. In totaal 6 meer dan in 2019. De controle op de naleving van de beheereisen door de NVWA op dit beheerelement was dit jaar heel erg vroeg. Door omstandigheden voldeden enkele plas-drassen niet aan de eisen. Inmiddels zijn deze problemen allemaal opgelost.
Dit jaar zullen steekproefsgewijs ook weer enkele plas-drassen door het collectief gecontroleerd worden op de beheervoorwaarden. De belangrijkste voorwaarde is dat er op 60% van de ingetekende plas-dras minimaal 5 cm water staat. De overige 40% van de oppervlakte moet drassig zijn. Controleer daarom uw plas-dras regelmatig.

Door de problemen die enkele boeren vorig jaar hadden met hun plas-dras pompen is er een Storingsteam voor plas-dras pompen in het leven geroepen. Wanneer u zelf de storing niet kunt verhelpen kunt u bellen met Gerard Willemsen: 06-21965983 of via de email: info@groensalland.nl

Verder hoop ik dat we met zijn allen: boeren, vrijwilligers en jagers een goed weidevogelseizoen tegemoet gaan, want we moeten het samen doen!
Leonard Rouhof,
Leefgebiedcoordinator Open Grasland
Leonard

Start pilot akkervogelbeheer 2020

Kloosterhaar - Bergentheim - Sibculo

Zingende veldleeuweriken en kleurrijke gele kwikstaarten. Beide kenmerkende akkervogelsoorten zijn in het gebied tussen Kloosterhaar, Sibculo en Bergentheim nog in mooie dichtheden aanwezig. Ook de kievit is hier nog goed vertegenwoordigd en er lopen nog enkele patrijzen rond. Met specifieke beheermaatregelen kan het leefgebied van deze soorten verbeterd worden om zodoende de populatie in stand te houden. Met de éénjarige pilot akkervogelbeheer wil het collectief samen met het gebied ervaring opdoen met de uitvoering en ontwikkeling van verschillende beheermaatregelen en de inpasbaarheid er van in de bedrijfsvoering. Edith Rotman is de projectleider van deze pilot en stelt zich hieronder aan u voor.

Begin maart jl. vond een geslaagde startbijeenkomst plaats in het gebied, waarin de aanwezige agrariërs geïnformeerd zijn over de opzet van de pilot en de mogelijkheden voor deelname. Ervaringsdeskundigen uit Drenthe hebben die avond hun ervaringen gedeeld. Vanuit de gesprekken die hieruit voortvloeiden gaan verschillende agrariërs in het gebied: akkerbouwers, melkveehouders en bloembollentelers, aan de slag met beheermaatregelen. Zo worden er wintervoedselveldjes, kruidenrijke akkerranden en braakstroken voor de kievit aangelegd en worden bewerkingen op maisland uitgesteld tot 15 mei om zo de kievitlegsels en de -kuikens een goede start te geven.

Samen met de deelnemers en het gebied gaan we het komende jaar belangrijke ervaringen opdoen over beheermaatregelen op akkers.
bijeenkomst akkervogel pilot
bijeenkomst akkervogel pilot 2

Even voorstellen

Als boerendochter blijft het plattelandsleven altijd in mij aangewakkerd. Ik heb er destijds voor gekozen om niet het melkveebedrijf van mijn ouders over te nemen, maar ben na mijn studie Ruimtelijke Ordening en Planologie toch weer teruggekomen op het agrarische vlak. Dit in een combinatie van projectwerk en fysieke arbeid op het land.

Ik ben recent gaan wonen op een biologisch melkveebedrijf waar ik met het telen van groente een extra activiteit op het erf mag toevoegen. Daarnaast beweeg ik mij als zelfstandige graag op het vlak waar woorden en daden elkaar treffen.

Dat maakt dat ik mij bij CMO op mijn plek voel als projectleider van de eenjarige pilot Akkervogelbeheer Bergentheim-Kloosterhaar-Sibculo.

“Samen leren” is de hoofdmoot van dit project. Dat betekent dat we samen met de grondgebruikers in het projectgebied gaan ervaren hoe de uitvoering van beheeractiviteiten ten behoeve van akkervogels werkt en of deze passend te maken zijn binnen de bedrijfsvoering. De laagdrempeligheid van de pilot geeft ruimte om te proberen en levert daarmee waardevolle inzichten in de kansen en knelpunten die er zijn als akkervogelbeheer in het reguliere ANLb wordt opgenomen. Ik ben blij met de animo die er vanuit het gebied is en vind het daarnaast leuk dat ik vanuit deze rol ook meer zie, hoor en ervaar van de diverse activiteiten van Collectief Midden Overijssel.
Edith Rotman,
Projectleider
Edith Rotman buiten

Terugblik bijeenkomsten

Natuurinclusieve Landbouw winter 2020

Het collectief kijkt terug op vier zeer geslaagde, interactieve bijeenkomsten (Stegeren, Wesepe, Wierden en Haaksbergen) met een open dialoog over kansen en knelpunten voor het toepassen van natuurinclusieve maatregelen in de bedrijfsvoering. Dat dit thema leeft blijkt uit de mooie opkomst bij alle vier de bijeenkomsten. Herman Menkveld (voorzitter van Collectief Midden Overijssel, gedreven natuurboer en biologische akkerbouwer in Olst) nam de aanwezigen mee in zijn visie en implementatie van Natuur Inclusieve Landbouw (NIL). Daarnaast waren er ook presentaties van verschillende partijen over het inpassen in de bedrijfsvoering (voorbeeldboeren), ondersteuning van de beleidsmatige en praktische kant (LTO Noord en Deltaplan Agrarisch Waterbeheer) en de inzet op samenwerking met agrariërs voor het behalen van doelen (de waterschappen en Staatsbosbeheer). Hieronder vindt u een link naar de diverse presentaties.
Klik hier voor de presentatie van Herman Menkveld
Het doel was en is om met agrariërs in gesprek te gaan en te blijven over de kansen en knelpunten. We blijven dan ook benieuwd naar uw kijk daarop en naar uw ervaring van de bijeenkomsten. Deels heeft u dat tijdens de bijeenkomsten aangegeven, maar we bieden u ook de mogelijkheid om dit via een mail (info@collectiefmiddenoverijssel.nl) aan het collectief kenbaar te maken.
Stegeren
Wesepe
25 februari 2020, Stegeren
26 februari 2020, Wesepe
Wierden
Haaksbergen
5 maart 2020, Wierden
11 maart 2020, Haaksbergen
Als collectief zijn wij hier ook veel wijzer van geworden. Een belangrijke conclusie uit de bijeenkomsten is dat er brede interesse is bij agrariërs voor natuurinclusief produceren, maar de vraag daarbij is wel hoe de inspanningen economisch ingepast kunnen worden. Deze en andere vragen, ideeën en ervaringen uit de bijeenkomsten bundelen we en nemen deze onder andere mee naar het Living Lab Natuurinclusieve Landbouw Overijssel (in oprichting). Het Living Lab stimuleert (agrarisch) ondernemers bij te dragen aan het verbeteren van biodiversiteit door ze te faciliteren in de beweging naar een (meer) natuurinclusieve landbouw. Hierbij is sprake van een verhoging van biodiversiteit, een gunstig bedrijfseconomisch perspectief, een aantrekkelijk Overijssels landschap en maatschappelijke waardering.

Uitvoeringszaken

De eerste boerenzwaluwen en citroenvlinders vliegen al weer rond, dotterbloemen beginnen te bloeien, baltsende veldleeuweriken steken af als stipjes tegen de blauwe lucht, kamsalamanders en gewone padden trekken naar de poelen om zich voort te planten en de grutto’s staan al weer in de plasdrassen. Kortom: het voorjaar breekt aan! De komende weken komen veel soorten terug uit verre overwinteringsgebieden, uit allerlei ruimtes of uit de grond en laten ze zich weer zien. De beheermaatregelen zijn er vooral op gericht om juist in deze kwetsbare voortplantingsperiode veiligheid en voedsel voor onze doelsoorten te bieden.

Door het coronavirus zijn we genoodzaakt om te kijken hoe we onze processen ‘coronaproof’ in kunnen richten en hoe we de contacten met u en de gebiedspartijen zo goed mogelijk vorm kunnen geven. We blijven ons, als werkorganisatie echter onverminderd inzetten om samen met u te werken aan het verder optimaliseren van het beheer en de bescherming van deze soorten.
IMG_9959
Kwaliteitsschouw voor het optimaliseren van het beheer
Traditioneel begint het weidevogelbeheerseizoen met het volzetten van de plasdrassen vanaf begin februari. Goed functionerende plasdrassen zijn een belangrijke schakel voor succesvolle weidevogelgebieden, waar veel weidevogels gedurende het hele seizoen gebruik van maken. Verschillende plasdrassen liggen er al mooi bij. De komende tijd willen we de plasdrassen in beeld brengen, waarbij we kijken naar het gevoerde beheer en wat het effect is op de resultaten van de plasdras. We doen dit omdat we nog niet goed weten hoe de ideale plasdras er uitziet en beheerd wordt en er nog veel te leren is over het optimaal beheer er van. Hetzelfde geldt ook voor andere (botanische) beheerpakketten waaronder kruidenrijke grasland, botanisch hooiland en akkerbeheer. Ook daarvan zullen we de komende maanden proberen meer inzicht te krijgen in de kwaliteit van deze beheermaatregelen ten behoeve van het doel en de resultaten van het gevoerde beheer.

Akkermaatregelen en zaaizaad
Wintervoedsel, kruidenrijke akkerranden en kruidenrijke akker zijn de akkerbeheerpakketten die binnen verschillende leefgebieden binnen het ANLb afgesloten zijn. Vanaf de 2e helft van april worden veel van deze percelen ingezaaid met (verschillende) akkermengsels. Voor de wintervoedselveldjes en de kruidenrijke kakkerranden binnen Categorie Water en de pilot akkervogelbeheer (zie verderop in de nieuwsbrief) coördineert en bestelt CMO de zaadmengsels voor de deelnemers. Hiervoor zijn twee specifieke mengsels samengesteld. De mengsels zijn toegespitst zijn op specifieke doel(en)soorten en praktisch van gebruik in de bedrijfsvoering.
Klik hier voor de samenstelling en prijzen van de zaaizaadmengesels 2020. Mocht u voor de akkerranden binnen leefgebied Droge Dooradering deze mengsels willen gebruiken dan kunt u deze los bestellen bij Zaadhandel Neutkens Vessem.
IMG_1744 (2)
IMG_1742 (2)
Drones en vrijwilligers
Het collectief hecht veel waarde aan de bescherming van de weidevogel(nesten) en de inzet van de vrijwilligers(groepen) hierbij. Ter ondersteuning van deze inzet stelt het collectief sinds voorjaar 2019 een weidevogeldrone ter beschikking aan vrijwilligers. Deze drone helpt bij het opsporen van de nesten. Afgelopen maand zijn er in samenwerking met de weidevogelvrijwilligersgroepen in totaal 8 nieuwe dronepiloten opgeleid in het werkgebied van het collectief. Hiermee komt het totaal aan piloten uit op 12. Hierdoor kan de weidevogeldrone komend seizoen veelvuldig ingezet worden in zowel het Liederbroek als in het Schaner- en Hellendoornschebroek. Naast het opsporen en beschermen van de nesten gaat het collectief het gesprek aan met de vrijwilligers over het optimaliseren van de registratie en monitoring van de weidevogels. Deze gegevens vormen een belangrijke bron voor het optimaliseren van het beheer.
Joachim van der Valk,
Projectcoordinator
JV
Heeft u verder suggesties of ideeën waarmee we het agrarisch natuur- en landschapsbeheer verder kunnen vormgeven? Uw reactie is van harte welkom!

Samen kleuren we Overijssel groen.

IMG_4071
website email