Afbeelding1
Nieuwsbrief 16, december 2020.

Het jaar twintig twintig bijna om

Dit jaar zal zeker de geschiedenisboeken ingaan als het jaar van de anderhalve metermaatschappij, het jaar van de Corona pandemie.

In maart begonnen de beperkingen om de verspreiding van het virus te beteugelen.
Tot op de dag van vandaag is nog niet zo goed gelukt. Hopelijk brengt een vaccin verlichting in deze donkere coronatijd.

Als Collectief Midden Overijssel hebben in het afgelopen jaar de meeste taken wel kunnen uitvoeren, dankzij Zoom en Teams, woorden waar we een jaar geleden nog geen beeld van hadden.

De afgelopen maanden had ik zelf wel 4 of 5 van dit soort digitale bijeenkomsten per week. Elkaar informeren gaat best goed via het beeldscherm, maar echt vergaderen en sfeer aanvoelen is veel beperkter. Live geniet dan toch echt de voorkeur.

Het ziet er naar uit dat we dit jaar een groene kerst beleven. Het komende kalenderjaar zal ook zeker in het teken staan van groenbeleid. Overheden, boeren, burgers, kortom de hele samenleving zal verder (moeten) vergroenen in de komende jaren.

De noodzaak is best wel urgent omdat biodiversiteit, bodemleven, waterkwaliteit, luchtkwaliteit en stikstofproblematiek onze aandacht vragen om onze planeet fatsoenlijk leefbaar te houden. Waterschappen en drinkwaterbedrijven maken zich echt zorgen over de concentraties chemische residuen die bijna niet meer te verwijderen zijn. Dit moeten we ons denk ik als hele samenleving aantrekken!

Kortom stof tot bezinning en een hele uitdaging voor de toekomst. Als we hier samen aan werken zullen we zeker resultaten bereiken in het komende jaar.

Ik wens u allen fijne verlichte kerstdagen en een zo gezond mogelijk nieuw jaar!
Herman Menkveld,
Voorzitter
foto Herman Menkveld
Poel Wijhe
Foto van 12 december 2020 een net gegraven poel met natuurlijke kerstverlichting.

Uitvoeringszaken

Het einde van het jaar is het traditionele moment om terug te blikken op 2020. Het was een roerig en vreemd jaar waarin u zich desondanks op grote schaal ingezet heeft op het uitvoeren van het gewenste beheer en we met elkaar mooie stappen hebben gezet in het verder versterken van de kwaliteit van het beheer. Zo zijn we dit najaar voor het leefgebied Categorie Water (blauwe diensten) gestart met najaarsinzaai van akkerranden. Enerzijds om de bufferende werking van deze randen al in het voorjaar te laten functioneren en anderzijds om de massale opkomst van met name melganzenvoet tegen te gaan.

Tegelijkertijd is dit moment ook waardevol om vooruit te kijken naar 2021 en in dit geval zelfs even naar 2022. Want ondanks dat we als maatschappij behoorlijk stil zijn komen te staan loopt de tijd door en zullen we samen met u verschillende zaken oppakken in 2021.
IMG_9792
Overgangsjaar 2022
Het huidige ANLb loopt formeel af op 31 december 2021. Tegelijkertijd gaat het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB), waar het ANLb onder valt, pas in op 1 januari 2023. Dat houdt in dat er een gat van een jaar (2022) tussen beide beleidsperioden zit. Dit gat wordt opgevuld middels een zogenaamd overgangsjaar ANLb. Dit houdt in dat het huidige ANLb nog een extra jaar voortgezet wordt tot de start van het nieuwe GLB. Onze inzet daarbij is dat we graag een goot deel van de huidige contracten met een jaar verlengen. Op dit moment wordt zowel landelijk als binnen het collectief bekeken hoe we dit proces effectief en efficiënt op kunnen pakken. In de loop van 2021 zal hierover meer duidelijk worden en zullen we u hierover verder informeren.

De onderhandeling over het nieuwe GLB zijn nog in volle gang. Er is nog geen duidelijkheid over de opzet, de inhoud en de randvoorwaarden van het nieuwe ANLb-stelsel in 2023. Naar verwachting zal er in 2021 meer duidelijkheid komen over de invulling van het nieuwe GLB, waarbij we ons als collectief inzetten om voort te gaan op de ingeslagen weg en samen met u ook in het nieuwe GLB een volgende stap te zetten naar agrarisch natuurbeheer dat bijdraagt aan de doelstellingen en inpasbaar blijft binnen de bedrijfsvoering.
IMG_4693
Basisregistratie Grootschalige Topografie
Een van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor agrarisch natuurbeheer is dat het beheer binnen de Agrarisch Areaal Nederland (AAN) moet liggen of in geval van landschapsbeheer, er juist buiten. Deze AAN-kaart (en bijv. ook de landschapselementen) wordt opgenomen in de Basisregistratie Grootschalig Topografie (BGT). Dit is een gedetailleerde digitale basiskaart van heel Nederland, waarin veel verschillende geografische gegevens gebundeld zijn.

Bij deze opname in de BGT wordt ook de intekening van agrarische percelen opnieuw bekeken en eventueel aangepast. Het afgelopen jaar heeft RVO de nieuwe BGT-kaart zichtbaar gemaakt voor de niet deelnemers aan ANLb. Vanaf oktober 2021 tot mei 2022 zal deze nieuwe kaart ook zichtbaar worden voor de ANLb-deelnemers en het collectief in het digitale registratiesysteem van het collectief (SCAN-ICT).
Mogelijk leidt dit tot afwijkingen in de oppervlakte van het ANLb-overeenkomst. Dat zullen we in dat geval op moeten pakken. Op dit moment weten we niet precies hoe het proces er uit gaat zien en wat de omvang hiervan zal zijn. In 2021 zullen we u verder informeren over de stappen en de planning.
YOU'VE GOT MAIL
Attentiemails
Door het uitvoeren of juist laten van specifieke beheermaatregelen zet u zich in voor het realiseren van een optimaal leefgebied voor doelsoorten. Veel van deze handelingen zijn aan een specifiek moment gebonden. Komend jaar willen we u hierin verder ondersteunen door voorafgaand aan een specifiek beheermoment een attentiemail te sturen. Deze attentiemail bevat een reminder van het beheermoment en de specifieke beheermaatregel die daarin van u verwacht worden. Een voorbeeld hiervan is dat we de deelnemers met kruidenrijk grasland en grasland met rustperiode kort voor 1 april een attentiemail sturen dat de rustperiode per 1 april van start gaat.

Delen van ervaringen, kennis, knelpunten en kansen.
Afgelopen jaar zijn we in het vroege voorjaar gestart met enkele bijeenkomsten met deelnemers over het beheer en de resultaten van plasdrassen binnen het weidevogelbeheer. Dat gaf een mooie interactie waarin ervaringen, ideeën en knelpunten gedeeld werden. In 2021 willen we ook graag met u in gesprek over de ervaringen en mogelijkheden binnen andere beheerpakketten. We zijn namelijk erg benieuwd naar hoe we samen nog een stapje extra kunnen zetten en afwijkingen kunnen voorkomen.

We kijken momenteel nog hoe we dat het best kunnen doen gezien de huidige beperkingen voor fysieke bijeenkomsten. Een van de opties die we onderzoeken is om dit in het voorjaar via online bijeenkomsten te doen en hopelijk later in het jaar via fysieke bijeenkomsten. Daar komen we nog bij u op terug. De belangrijkste en kortste route is echter om bij vragen, knelpunten of kansen contact op te nemen met het collectief. Dat kan telefonisch of per mail via uw veldmedewerker of naar het secretariaat van het collectief. De contactgegevens vindt u op onze website. Ons uitgangspunt is dat we veel liever aan de voorkant heel veel vragen gesteld krijgen dan dat we tijdens de schouwcontroles een afwijking moeten constateren.

Vanuit de werkorganisatie gaan we er voor om er ook in 2021 weer een mooi beheerjaar van te maken waarin we gezamenlijk blijven werken aan het verbeteren van het leefgebied van de doelsoorten, het werken aan verbetering van de waterkwaliteit- en waterkwantiteit en aan waardering en draagvlak voor agrarisch natuur en landschapsbeheer.

Hierbij wil ik u namens de gehele werkorganisatie goede feestdagen en een voorspoedig 2021 toewensen!
Joachim van der Valk,
Regionaal coordinator/projectleider
JV

Pilotproject Akkervogelbeheer

In 2021 zijn we in de gemeente Hardenberg gestart met het pilotproject Akkervogelbeheer Bergentheim-Kloosterhaar-Sibculo.

In eerdere nieuwsbrieven hebben we al geschreven over ‘het samen leren’, en de vormen van beheer die hierbij worden ingezet.

Het project is verlengd naar 2022 en met dat gegeven hebben enkele agrariërs dit najaar alweer enkele kruidenrijke akkerranden ingezaaid. Van het project is een korte film gemaakt, die wij u graag laten zien! Klik hieronder op de foto.
pilot
Wij zullen u blijven informeren over de voortgang van dit pilotproject.
Edith Rotman,
Projectleider
Edith Rotman buiten

Collectieven leren van elkaar

De 40 agrarische natuurcollectieven die actief zijn in heel Nederland lijken allemaal op elkaar, maar zijn toch ook heel verschillend. De doelstelling en taken van alle collectieven zijn gebaseerd op het ANLb, dus op de uitvoering van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer. In de praktijk gaat het dan om de bevordering van de leefgebieden voor een aantal aangewezen doelsoorten.

Subsidie voor het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer kan worden verleend voor 4 agrarische leefgebieden en voor de categorie water. De vier leefgebieden komen overeen met de agrarische natuurtypen van de Index Natuur en Landschap: open grasland, open akkerland, natte dooradering en droge dooradering.
Het ene collectief heeft bijna uitsluitend weidevogelbeheer op basis van open grasland en/of open akkerland. Een ander collectief richt zich meer op het leefgebied van soorten die in een coulisselandschap voorkomen (de droge dooradering) met vaak verbindingszones met bossen of natuurterreinen.

Wij, als Collectief Midden Overijssel hebben met een mix van leefgebieden te maken. Daarom moeten we ons ook goed informeren over de ins en outs van de verschillenden regelingen. We verdiepen ons daarin, zowel bestuur als medewerkers, alsook deelnemers in de vorm van veldbezoeken en thema-bijeenkomsten. We hebben wat dat aangaat nog best een uitdaging om tot nog betere kennis van zaken te komen.

Als voortvloeisel uit onze missie en visie proberen we momenteel tot een meerjaren-opzet te komen, met doelen en maatregelen. Dat vertaalt zich dan in jaarplannen, zowel voor de bestuurlijke taken als voor de uitvoering van de werkzaamheden van de medewerkers. Op dit moment wordt gewerkt aan het jaarplan voor 2021.

Tegelijkertijd heeft onze koepelorganisatie BoerenNatuur een plan ontwikkeld om alle collectieven beter voor te bereiden op de toekomst. Er is onderzoek gedaan naar hoe de verschillende collectieven zich hebben ontwikkeld en in hoeverre ze toekomstbestendig zijn, dat wil zeggen of ze voldoende uitgerust zijn voor de bestaande en nieuwe regelingen die uitgevoerd moeten gaan worden.

De resultaten van dit onderzoek waren voor ons collectief op zich bevredigend, maar er is zeker extra inzet nodig om op alle fronten goed te scoren. En wij als bestuur en medewerkers gaan uiteraard voor een uitstekende score!
We doen mee met het project “Professionele collectieven leren van elkaar”. Er komt een ontwikkelplan voor ons collectief voor de komende vijf jaren, waarin we onze verbeterpunten kunnen aanpakken. Dit doen we samen met een tweede collectief dat ongeveer dezelfde mix aan werksoorten heeft. Waarschijnlijk wordt dit het Collectief Midden Brabant. Het hele gebeuren wordt begeleid door Boerennatuur.

Uiteraard houden we u op de hoogte.
Wim Boom,
secretaris
Wim Boom

Huishoudelijke mededelingen

Voordat u stopt met lezen vraag ik nog even uw aandacht.

Het collectief heeft sinds een maand haar eigen telefoonnummer. Heeft u vragen, opmerkingen, wijzigingen of misschien wel leuke weetjes. Bel of stuur een WhatsApp en laat het ons weten. 06 - 3449 75 74.

Heb ik u een bericht gestuurd om landschapselementen te beheren en daar melding van te maken als de werkzaamheden zijn uitgevoerd? Vergeet de melding niet in te sturen. Wij hebben de verplichting een percentage onderhoud te melden bij RVO, dus wij rekenen op U.

Over een goede maand gaan we weer aan de slag met de voorbereidingen voor de uitbetaling van beheerjaar 2020. Heeft u mijnboerennatuur.nl al geactiveerd? Doe het alstublieft nu. De betaalspecificatie is daar straks terug te vinden. Zoals eerder aangekondigd sturen wij u geen papieren versie meer.

Hebben wij uw correcte bankgegevens? Check en geef wijzigingen door.

Als u op mijn foto klikt kun u mij een mail sturen.

Hartelijk bedankt voor uw aandacht.
Linda Teeuwissen,
Administratief Secretarieel Medewerkster
foto Linda Teeuwissen
Heeft u verder suggesties of ideeën waarmee we het agrarisch natuur- en landschapsbeheer verder kunnen vormgeven? Uw reactie is van harte welkom!

Het bestuur en medewerkers wenst u allen goede feestdagen en een gezond en succesvol 2021.

csm_kerstboom_b83db362c8
website email