Afbeelding1
Nieuwsbrief 15, oktober 2020.

Groener naar de toekomst?

Op dit moment blijft het coronavirus ons in de greep houden, alles moet bijna digitaal en we kunnen elkaar amper live ontmoeten.

Buiten zijn en werken in de buitenlucht geeft frisse kijk en ruimte en geeft energie om verder door te gaan, zeker in deze lastige tijd met beperkingen.

Afgelopen maand hebben we als Boerennatuur Overijssel (de 3 Overijsselse Collectieven) gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher mogen ontvangen.
b8e9007a-524f-4660-915f-3d0bcbcdca1b
We waren te gast bij een mooie melkveehouderij in onze provincie waar we met
Gert Harm ten Bolscher onze gedachten konden delen over de ingewikkelde grote opgaven die ons allen raken. Lopend door het groene gras tussen de melkkoeien in
de grasklaverweide met bloemenranden probeerden we werkbare vormen te vinden zodat boer, burger en alle andere gebiedspartijen samen tot werkbare oplossingen kunnen komen.

De problematiek rondom stikstof, biodiversiteit, bodem en waterkwaliteit zullen ons de komende tijden volop bezig gaan houden en dit is echt noodzakelijk om onze leefomgeving gezond te houden.

Als Collectief Midden Overijssel gaan wij daar, zoveel als in ons vermogen ligt, aan bij dragen. Hopelijk kunnen we allen genieten van wat buiten op dit moment in de groene ruimte zichtbaar is.

Verder heeft er afgelopen maand een externe audit plaatsgevonden en de algemene ledenvergadering. Daarover verderop in deze nieuwsbrief meer.
Herman Menkveld,
Voorzitter
foto Herman Menkveld
Vliegenzwam
Vliegenzwam.
Foto: Herman Menkveld.

Uitvoeringszaken

Het groeiseizoen loopt ten einde. De aardappel- en maisoogst is in volle gang. Met het mooie weer in de 2e helft van september is in veel gevallen nog een mooie grassnede gewonnen. Ook aan de natuur is te merken dat het winterhalfjaar zich aandient.
Er bloeit steeds minder, veel planten hebben zaden gevormd. Ook komen de paddenstoelen letterlijk boven de grond. Het najaar is ook het moment van een indrukwekkend natuurfenomeen: de najaarstrek van vogels. Miljoenen vogels vliegen vanuit het noorden naar het zuiden om te overwinteren. Zo vliegen op dit moment de laatste boerenzwaluwen en gele kwikstaarten naar het midden van Afrika en arriveren groepen vinken, veldleeuwerik en lijsters in ons land om later verder door te trekken of hier te overwinteren. Een deel van de beheermaatregelen zoals akkerranden en wintervoedselveldjes richt zich (mede) op het bieden van voedsel voor deze overwinterende soorten.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Mooi voorbeeld van een wintervoedselveld in bloei.
Foto: René Wieggers
Verantwoording beheer 2020 ingediend
Het najaar is binnen het collectief ook het moment om het beheerjaar af te sluiten en de voorbereidingen te starten voor het volgende beheerjaar. Eind september hebben we de verantwoording van beheerjaar 2020 naar tevredenheid ingediend bij RVO. Deze verantwoording vormt de basis van de uitbetaling komend voorjaar van het beheer over 2020. RVO toetst de komende maanden of hetgeen we ingediend hebben voldoet aan de gestelde voorwaarden van de ANLb-regeling. In oktober dienen we de jaarlijkse voortgangsrapportage ANLb in bij provincie Overijssel welke we daarna bespreken met provincie Overijssel.

Beheerplan 2021
De komende maanden maken we het beheer 2021 compleet. Recent hebben we een uitbreidingsaanvraag voor leefgebied water ingediend bij de provincie voor een uitbreiding van 25 ha beheer gericht waterdoelen (bufferstroken langs landbouwgewassen en het vergroten van het watervasthoudend vermogen van graslandbodems). Via een voorintekeningsproces in de afgelopen weken is de animo hiervoor in beeld gebracht.
Binnen leefgebied Droge Dooradering wordt de komende tijd in beeld gebracht welke mogelijkheden er zijn voor het aangaan van extra beheer. Aflopende SNL-contracten worden in dit proces betrokken. Het budget binnen Open Grasland wordt vrijwel volledig benut. De resterende ruimte proberen we bestaande kerngebieden te optimaliseren via de realisatie van bijvoorbeeld plasdras.

Najaarsinzaai akkerranden
U als deelnemer en het collectief proberen de akkerranden zo goed en mooi mogelijk uit laten komen. Het afgelopen voorjaar/zomer hebben we echter (opnieuw) geconstateerd dat veel van de dit voorjaar ingezaaide akkerranden voor een belangrijk deel bestonden uit ongewenste, eenjarige voorjaarskiemers zoals voornamelijk melganzenvoet. De frustratie hierover is meermaals met het collectief gedeeld. Dat is belangrijk om te blijven doen, want zo kunnen we samen blijven werken aan het optimaliseren van het beheer.
Afgelopen jaar is binnen het collectief en in andere delen van het land op kleine schaal geëxperimenteerd met najaarsinzaai als maatregel gericht op het tegengaan van deze ongewenste kruiden. Voor 2021 bieden we, ondanks de kleinschaligheid van de pilot in 2020, de mogelijkheid om in Categorie Water en de akkervogelpilot in najaar 2020 akkerranden in te zaaien. Hiermee willen we tegemoet komen aan de verzoek van veel deelnemers om actief te kunnen werken aan mooiere en betere akkerranden en kunnen we tegelijkertijd het experiment met najaarsinzaai sterk uitbreiden. De deelnemers binnen Categorie Water en de akkervogelpilot zijn benaderd om de akkerranden dit najaar in te zaaien. Hier is op grote schaal op ingesprongen. We zullen de ontwikkelingen komend jaar blijven volgen. Als de resultaten positief zijn willen we ook verkennen wat de toekomstige mogelijkheden hiervoor zijn binnen leefgebied Droge Dooradering.

Algemene ledenvergadering en het overbruggingsjaar ANLb (2022)
Dinsdag 22 september jl. heeft de algemene ledenvergadering, onder de geldende RIVM regelgeving, doorgang kunnen vinden. Zoals aangekondigd was het bedoeling om de aanwezigen na het formele gedeelte bij te praten over de toekomst van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Helaas is er nog zo veel over te vertellen, behalve dit;

Het huidige GLB is, mede als gevolg van de Brexit en het coronavirus, met twee jaar uitgesteld. Het nieuwe GLB gaat zeer waarschijnlijk in op 1-1-2023. Het huidige ANLb loopt mee met het huidige GLB en de verwachting is dat er in het nieuwe GLB opnieuw een ANLb-regeling zal komen. Dit betekent echter dat er een gat valt tussen beide GLB-regelingen (de huidige ANLb-contracten lopen tot 31-12-2021). Op dit moment wordt er volop op ingezet om dit gat te overbruggen door het huidige ANLb met een jaar te verlengen (beheerjaar 2022). Hoe dit vorm krijgt moet de komende tijd duidelijk worden. Alle 40 collectieven hebben hier mee te maken en onder coördinatie van BoerenNatuur wordt er samen besproken hoe we hier zo goed (efficiënt en effectief) mogelijk invulling aan kunnen geven. We houden u hiervan op de hoogte.
ALV 20-09-2020
ALV 20-09
20-09-2020 ALV te Haaksbergen
Afgelopen voorjaar vertelde ik u over een pilot in het gebied Bergentheim, Kloosterhaar en Sibculo. Projectleider Edith Rotman praat u hieronder bij.

Hartelijk dank voor uw aandacht en veel leesplezier verder.
Joachim van der Valk,
Regionaal coordinator/projectleider
JV

Pilotproject Akkervogelbeheer

In het voorjaar hebben we in deze nieuwsbrief gecommuniceerd over de start van het pilotproject Akkervogelbeheer Bergentheim-Kloosterhaar-Sibculo. Inmiddels zijn we een aantal maanden verder en staan de ingezaaide kruidenrijke akkerranden en wintervoedselakkers al enige tijd in bloei.

Wij zijn samen met de deelnemende agrariërs aan het onderzoeken hoe akkervogelmaatregelen voor het verbeteren van het leefgebied van akkervogels kunnen worden ingepast in het landbouwgebied tussen Kloosterhaar, Bergentheim en Sibculo. In deze pilot kunnen agrariërs kennismaken met de uitvoering van beheeractiviteiten en wordt samen onderzocht waar de voor- en nadelen zitten met betrekking tot inpasbaarheid in de bedrijfsvoering. Dit geeft waardevolle informatie om het akkervogelbeheer naar een hoger niveau te tillen en mogelijk meer in het gebied te laten integreren.

Om dit ‘samen leren’ ook tot leven te laten komen hebben deelnemers op 1 juli jl., onder begeleiding van het Louis Bolk Instituut, hun kennis en ervaring met elkaar gedeeld. Bij deze bijeenkomst was ook de provincie Overijssel en de gemeente Hardenberg vertegenwoordigt, alsmede een collega van het Drentse collectief. Aan de hand van een wandeling langs enkele beheereenheden zijn praktische vragen over het inzaaien en beheer behandeld. Het is interessant om te zien hoe dezelfde zaadmengsels zich toch uiteenlopend hebben ontwikkeld op verschillende percelen. Onderwerpen als tijdstip van inzaaien, voorbewerking en het goed mengen van zaad in de zaaimachine zijn hierbij aan bod gekomen.
2020-01-07 Akkervogelpilot 1
Deelnemers bij akkerrand
Ook is er ter plekke een experiment ontwikkeld voor een beheereenheid waarbij het ingezaaide mengsel zich niet goed heeft kunnen ontwikkelen door overvloed aan Melganzevoet. De helft hiervan hebben we laten staan, de overige helft is in drieën opgedeeld. 1/3 is hoog afgemaaid, 1/3 laag afgemaaid en het mengsel afgevoerd en 1/3 geploegd en opnieuw ingezaaid. De resultaten van dit experiment leren ons over waar en wanneer er in te grijpen is, alsmede welk effect het heeft op de akkervogels en insecten wanneer verschillende stadia zich naast elkaar bevinden.
IMG_1738
Inmiddels is bekend dat deze pilot een jaar wordt verlengd en dat in dit gebied ook beheerafspraken binnen de Categorie Water kunnen worden gemaakt. Momenteel wordt er met de deelnemers en overige grondeigenaren in het gebied gekeken naar de invulling van beheeractiviteiten voor 2021. Nieuw hierin is dat nu ook najaarsinzaai van kruidenrijke akkerranden wordt aangeboden.
Edith Rotman,
Projectleider
Edith Rotman buiten

Laatste nieuws

Dit voorjaar stond er een externe audit gepland.

Eens in de 2 jaar worden de beschreven processen in het kwaliteitshandboek door 2 externe auditoren getoetst en gecheckt of deze ook uitgevoerd worden. De onafhankelijke auditoren worden aangewezen door BIJ12.

Corona gooide roet in het eten en alles werd gecanceld. Na de zomervakantie werden de activiteiten toch weer opgepakt en met een strak protocol werden nieuwe plannen gemaakt.

Maandag 21 september was het zover. Kulturhus Irene had een zaal geschikt gemaakt voor deze activiteit. We zaten met voldoende afstand van elkaar en middels een beamer en scherm konden wij tonen waar naar gevraagd werd.
audit 7-9-20
De audit verliep voorspoedig en de eerste conclusie is dat er geen major tekortkomingen zijn geconstateerd. Medio oktober zal het bestuur van BIJ12 de resultaten bespreken en vervolgens ontvangen wij het eindoordeel. Uiteraard informeren wij u over de uitkomst.

Dan heb ik nog een huishoudelijke mededeling. Helaas worden wijzigingen in emailadressen en telefoonnummers niet altijd doorgegeven. Ik verzoek u vriendelijk ook het collectief daarvan op de hoogte te stellen. Dat scheelt ergernis en uitzoekwerk.
Ik ben u in ieder geval erg dankbaar.
Linda Teeuwissen,
Administratief Secretarieel Medewerkster
foto Linda Teeuwissen
Heeft u verder suggesties of ideeën waarmee we het agrarisch natuur- en landschapsbeheer verder kunnen vormgeven? Uw reactie is van harte welkom!

Samen kleuren we Overijssel groen.

P1000888
website email