27 okt

Kantoorruimte gezocht!

Sinds de oprichting in 2015 hebben wij altijd gebruikt gemaakt van openbare gelegenheden waar wij als organisatie bij elkaar komen. Voor bestuursvergaderingen, werkafspraken en vaak ook afspraken met u, onze deelnemers. Nu een nieuwe 6-jarige beheerperiode voor de deur staat en vanaf januari 2023 het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) van start gaat, komen er ook meer taken – zoals GLB-pilots en projecten – bij het collectief te liggen. Onze organisatie groeit daardoor en daarmee ook de wens voor huisvestiging.

Wat zoeken wij?

We zijn op zoek naar (kantoor)ruimte, centraal gelegen in ons werkgebied en bij voorkeur op een landelijke locatie. Het zou prettig zijn als de ruimte is voorzien van 2 kantoorruimtes een vergaderruimte voor maximaal 15 personen en een opslagruimte voor archief en wat zaaizaad.

Wat gaan wij doen?

De werkorganisatie zoekt een stabiele plek om te werken en elkaar bij te praten, maar ook een plek waar we (potentiële) deelnemers kunnen ontmoeten. Daarnaast komt het bestuur maandelijks bijeen voor een overleg. Hybride werken blijft de norm maar er zal regelmatig bedrijvigheid zijn.

Heeft u op uw erf een ruimte die geschikt zou kunnen zijn, of geschikt gemaakt kan worden, mail ons. We gaan graag met u in gesprek om te bekijken wat de mogelijkheden zijn. Met aanvullende vragen mag u natuurlijk ook even bellen.

27 okt

Boer en natuur passen bij elkaar; op zoek naar een plek voor onze ‘bronboom’

Elk collectief krijgt een bronboom aangeboden. Een bronboom (winterlinde) is een boom die ‘een tikkie in de weg staat’ en zo zichtbaar maakt dat natuur op het boerenbedrijf een eigen plek heeft. Een boom waar je niet omheen kan, die goed is voor vogels, insecten en de bodem. Het herinnert je aan de waarde van biodiversiteit.

Alle veertig agrarische collectieven planten één bronboom, gefinancierd door een voormalig boer die graag wil bijdragen aan biodiversiteit. Ron Methorst, Lector Omgevingsinclusief Ondernemen aan de Hogeschool Aeres is initiatiefnemer van de bronbomen en inmiddels is de eerste boom geplant bij een deelnemer van het Collectief Veluwe.

Ook CMO krijgt een bronboom aangeboden. Bij de boom komt een bordje te staan met uitleg en een QR code die verwijst naar de website waar alle bronbomen op staan in Nederland.

Heeft u een mooie plek voor zo’n winterlinde als bronboom die een tikkie in de weg staat? Mail ons en wellicht organiseren we bij u een mooi moment waarbij het collectief en u als deelnemer laat zien dat je natuur en biodiversiteit juist ook op het boerenbedrijf een plek kunt geven.

27 okt

GLB 2023: conditionaliteiten en de eco-regeling

In 2023 verandert het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Voor elke hectare subsidiabele grond kunnen agrariërs een basispremie krijgen als wordt voldaan aan de ‘conditionaliteiten’, de basisverplichting. Daarnaast kan er deelgenomen worden aan de eco-regeling waaronder verschillende eco-activiteiten vallen.

CMO heeft geen formele rol in het adviseren over het GLB en de eco-regeling. Tegelijk hebben uw keuzes voor de eco-regeling invloed op het ANLb en andersom. Daarom kiezen we ervoor om informatie die ons bekend is, met u te delen.

Op onze website kunt u onder GLB 2023 alle informatie vinden.

27 okt

ANLb 2023: waar staan we nu

In de laatste nieuwsbrief van juni vertelde ik u dat er hard werd gewerkt aan de laatste loodjes van een (concept)versie van de beheerpakketten en de beheerstrategie voor 2023.

Begin augustus was het dan zover. De website werd gevuld met alle nieuwe beschikbare informatie en de leden zijn per mail geïnformeerd. Tegelijkertijd werd er een oproep gedaan om een afspraak te maken om met de gebiedscoördinator de wensen voor de nieuwe ANLb periode door te spreken.

Nu, eind oktober, hebben wij 2/3 van onze leden gesproken en zijn wensen geïnventariseerd. Al die gesprekken hebben weer input geleverd om de inhoud van beheerpakketten en de beheerstrategie tegen het licht te houden en zo nodig aan te passen. Het is mijn intentie om de definitieve versie in de bestuursvergadering van november door het bestuur te laten vaststellen.

De website wordt regelmatig bijgewerkt met alle laatste nieuwtjes. De versiedatum laat zien of er kortgeleden een update heeft plaatsgevonden. Zo doen wij ons uiterste best om u zo goed mogelijk op de hoogte te houden.

Heeft u nog geen afspraak ingepland met de gebiedscoördinatoren, dan adviseer ik u dat alsnog te doen. Wegens vakantie is het secretariaat vanaf 15 november 2022 weer bereikbaar. Stuur alvast een mail en Linda belt u terug om een afspraak in te plannen.

Yvette Ruesen, Interim-projectleider ANLb

27 okt

Onrust in het landelijk gebied

In Nederland is in het landelijk gebied de rust ver te zoeken. Er zijn stikstofkaarten geweest die weer zijn verdwenen, emissiearme stalvloeren die de oplossing waren die nu weer zijn afgeschreven en de wolf komt dichterbij maar die zal niet meer verdwijnen zoals het er nu naar uitziet. En op al die punten denkt iedereen het hare of zijne van maar het perspectief ontbreekt. Waar gaat het naar toe, wat moeten we doen en waar stopt het.

Op dit moment is het Provinciaal Programma Landelijk Gebied één van de items die qua ontwikkeling in de steigers wordt gezet door de Provincie Overijssel samen met alle partners die daar bij betrokken zijn. In de eerste week van november is er een versnellingsweek waarbij alle betrokken organisaties wordt gevraagd deel te nemen. Die vraag is ook aan de collectieven gesteld en uiteraard zorgen wij ervoor dat wij betrokken zijn in deze processen. Uiteindelijk gebeurt het namelijk in het landelijk gebied en moeten wij het met elkaar in de praktijk realiseren. Dan moeten we ook op tijd aan tafel zitten om aan te geven wat wel en wat niet kan, met onze laarzen in de praktijk.

Als Collectief Midden Overijssel willen we er voor zorgen dat we de beheerpakketten voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer blijven aanbieden op een manier waar iedereen baat bij heeft. Onze leden moeten pakketten hebben die haalbaar en inpasbaar zijn en de natuurdoelen moeten gerealiseerd worden. Dat lijkt aan te sluiten bij de tendens in de samenleving, waarin iedereen roept om een natuurinclusieve landbouw maar dan blijkt de praktijk vaak weerbarstiger. Het nieuwe GLB is nog op veel punten onduidelijk en de match met ANLb dus evenzo. De uitwerking van het Kader Richtlijn Water en de bufferzones zijn ook van invloed op het ANLb en de uitwerking.

We doen er alles om aan om op tijd duidelijkheid te hebben zodat jullie weten waar je mee verder kunt. En we zijn hoopvol en we merken dat de ingezette richting de juiste is maar het gewenste eindresultaat hebben we nog niet in handen, omdat we niet alles zelf in de hand hebben.

Ondertussen werken we als werkorganisatie en bestuur hard verder om dat einddoel te behalen. Niet allemaal feilloos en vlekkeloos want dat is in deze hectiek soms ondoenlijk. Maar wel altijd met het doel duidelijk voor ogen; agrarische grondgebruikers stimuleren en faciliteren op hun weg naar een meer duurzame bedrijfsvoering.

Corney Niemeijer, voorzitter