28 mrt

Akkervogelpilot Bergentheim-Kloosterhaar-Sibculo

Na een jaar andere werkzaamheden te hebben gedaan ben ik weer terug bij CMO en neem ik het laatste jaar van de akkervogel pilot Bergentheim-Kloosterhaar-Sibculo voor mijn rekening.

In het voorjaar van 2020 ben ik dit project gestart. Inmiddels wordt hier nu ruim twee jaar door agrariërs geëxperimenteerd met het uitvoeren van beheeractiviteiten, zoals het inzaaien van kruidenrijke randen en wintervoedselakkers. Dit jaar wordt met de huidige deelnemers teruggeblikt op de ervaringen van de afgelopen jaren en zal er worden voorgesorteerd op hoe de beheeractiviteiten met het nieuwe GLB (Gemeenschappelijk Landbouw Beleid), en tevens een nieuwe beheerperiode ANLb, ingepast kunnen worden.

De veranderingen in het GLB zijn onlosmakelijk verbonden met de keuzes die een agrariër binnen het ANLb (Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer) maakt. Ik hoop dan ook dat de kaders van het nieuwe GLB binnenkort helder genoeg zijn om samen met de agrariërs in het gebied hier concreet naar te kunnen kijken. Op zoek naar een invulling die zowel in de bedrijfsvoering van de akkerbouwers en melkveehouders, als ook voor de betreffende doelsoorten in het gebied, een meerwaarde geeft.

Edith Rotman, projectleider

28 mrt

Patrijzenproject Twenterand

Het afgelopen najaar en de eerste twee maanden van dit jaar hebben er met de grondgebruikers in Vroomshoop diverse gesprekken plaatsgevonden om het leefgebied van de patrijs binnen de begrenzing van dit project onder de aandacht te brengen en te verbeteren ten behoeve van deze akkervogel.

Het project loopt van oktober 2021 tot 31 december 2022. Het overgrote deel van de maatregelen lopen in tot 15 maart 2023 en wordt gefinancierd door de Provincie Overijssel en gemeente Twenterand. Het beheer vindt plaats buiten het ANLb (Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer) en richt zich primair op een mozaïek van maat-regelen op bouwland (5-7% van het areaal), zodat hier maximaal ervaring mee opgedaan kan worden. De grootte van dit gebied waarbinnen dit project plaatsvindt is 700 ha. In dit gebied zijn in de afgelopen twee jaar veel patrijzen geteld. Naar schatting leven er in dit in dit gebied 150-200 patrijzen.

Foto’s patrijs: Bert Aman.

De deelnemers, inmiddels 10, aan het project zullen dit jaar periodiek bezocht worden voor het peilen van de voortgang en het in beeld brengen van eventuele knelpunten. Er is een werkgroep opgericht met verschillende gebiedspartijen die gedurende de pilot vijf keer bij elkaar komt.

Er worden verder twee excursie georganiseerd voor zowel deelnemers, als niet-deelnemers. Deze vinden plaats medio juni, begin juli en het komende najaar/winter.

Aan het eind van het project wordt een rapportage opgesteld waarin een overzicht gegeven wordt van het uitgevoerde beheer, de resultaten van het beheer en de ervaringen van de deelnemers.

De intentie is om met de opgedane ervaringen van dit jaar vanaf 2023 het beheer onder te brengen binnen het ANLB in verband met de continuïteit hiervan en het behoudt van deze mooie populatie patrijzen.

Leonard Rouhof, projectleider Patrijzenproject Twenterand

28 mrt

Onze interim projectleider ANLb stelt zich voor

Met het vertrek van onze regionaal coördinator Joachim van de Valk moesten we met spoed op zoek naar iemand die de ANLb-regeling kon aansturen. Dit jaar is er immers veel te doen om te zorgen dat we 2023 een nieuwe ANLb-beheerperiode kunnen starten. We hebben Yvette Ruesen bereid gevonden om deze rol dit jaar te vervullen, hieronder stelt zij zich aan u voor.

Yvette, vertel eens iets over jezelf

“Ik ben Yvette Ruesen en ik woon sinds ruim een jaar weer in de Achterhoek, waar ik ook ben opgegroeid. Als zelfstandige werk ik vanaf 2013 eigenlijk uitsluitend voor en met agrarische collectieven. Pracht clubs met zinvol en mooi werk. In 2014 en 2015 was ik ook geregeld in Overijssel te vinden, destijds was ik de projectleider die de ANV’s begeleidde in de totstandkoming van de huidige drie collectieven en vanuit die tijd ken ik ook sommige bestuursleden en de huidige veldcoördinatoren van CMO. In de jaren erna heb ik onder meer het ANLb gecoördineerd bij diverse Gelderse collectieven. Die kennis en ervaring zal ik zeker benutten dit jaar. Een spannend jaar waarin een hoop werk moet worden verzet om te zorgen we ook in 2023 weer samen kunnen werken aan de biodiversiteit in ons landelijk gebied. Ik heb er zin in!”

Wat staat er nu op je prioriteitenlijstje?

“Op dit moment staan er drie dingen centraal: helderheid krijgen over het beschikbare beheerbudget voor 2023, komen tot een heldere beheerstrategie voor de komende 6 jaar en het actualiseren van de beheerpakketten en -vergoedingen. Voor al deze zaken zijn we als CMO ook afhankelijk van andere partijen zoals provincie en RVO.nl, maar ik verwacht dat we de loop van mei concrete informatie kunnen delen. Misschien is nog niet alles definitief, maar dan wel dusdanig helder dat onze leden voor zichzelf in beeld kunnen brengen met welke beheer zij in 2023 aan de slag zouden willen.”

Hoe ga je de leden informeren over het ANLb in 2023?

“In elke nieuwsbrief die de deur uit gaat zal zeker een korte update over de relevante ontwikkelingen komen en ook zal het ANLb in 2023 aan bod komen op de algemene ledenvergadering in mei. Ook voor ons is er nog heel veel onduidelijk, bijvoorbeeld hoe het ANLb en de eco-regeling elkaar precies beïnvloeden. Met het team hebben we besloten om elke maand een korte online bijeenkomst te organiseren waarin CMO toelicht wat de stand van zaken is en leden vragen kunnen stellen, die we ofwel direct kunnen beantwoorden of mee aan de slag gaan. Dinsdag 3 mei om 20.00 uur is de eerste bijeenkomst gepland. U kunt via deze link inloggen. We zetten de link ook tijdig op de website bij de nieuwsberichten. Hopelijk tot dan!

Maar ik ben ook benieuwd waar jullie zelf behoefte aan hebben. Dus: heb je een concreet idee waarover en hoe je graag informatie over het nieuwe ANLb zou willen ontvangen, dan mag je dat zeker mailen naar het secretariaat.

Yvette Ruesen, interim projectleider ANLb

 

 

 

 

 

28 mrt

Collectief Midden Overijssel: een veranderende organisatie met toekomst

De ontwikkelingen gaan zo snel, dat het een uitdaging is om alle leden (en geïnteresseerden) op tijd mee te kunnen nemen in de veranderingen. Pas sinds januari 2022 ben ik vanuit het bestuur naar de werkorganisatie overgestapt om het gat op te vullen met het vertrek van Joachim van der Valk als regionaal coördinator.

Amper drie maanden later is al duidelijk dat de reguliere ANLb-taken van het collectief om een eigen projectleider vragen. Gelukkig hebben we dit met de komst van Yvette Ruesen tijdig en ook goed weten in te vullen tot in ieder geval het einde van dit jaar. Onze veldcoördinatoren Leonard Rouhof en Paul ten Velde blijven op hun posten zitten en zijn nog steeds jullie eerste aanspreekpunt vanuit het veld.

Doorontwikkeling

De veranderingen hebben te maken met de koers die het bestuur heeft uitgezet. Het collectief ontwikkelt zich door naar een organisatie waarin náást de reguliere ANLb-taken er ook andere taken op ons afkomen. Dit is een ontwikkeling die niet alleen vanuit het bestuur komt, maar een gevolg is van de veranderingen in het nieuwe gemeenschappelijke landbouwbeleid (GLB) vanaf 2023. We zullen hierop moeten anticiperen en gebruiken het jaar 2022 om de organisatie hiervoor klaar te zetten. Voorbeelden van enkele veranderingen waarvan we nu al weten dat zij er aan komen zijn de uitbreiding van leefgebieden met water en klimaat. Maar ook de eco-regelingen – die je als boer zelf kunt bepalen – en de mogelijke aanvulling van het agrarisch natuurbeheer daarop. Op 8 en 15 maart zijn hier vanuit het ministerie twee interessante webinars over georganiseerd. U kunt ze wanneer het u uitkomt terugkijken.

Dit is de link naar het webinar van 8 maart 2022: Alles over ecoregeling en conditionaliteiten.

Dit is de link naar het webinar van 15 maart 2022: Alles over het ANLb.

Projecten

Daarnaast is het collectief gevraagd om bij enkele GLB-pilots betrokken te zijn. Zo onderzoeken we op dit moment welk mogelijk verdienmodel er kan zijn als je boert in of nabij N2000. Dat doen we in het gebied rondom Markelo (N2000 de Borkeld). Bert Muller is hiervoor onze projectleider. Hier een link naar de projectenpagina op onze website met meer informatie over deze pilot. In Salland loopt eveneens een GLB-pilot. Met dit project hopen we inzicht te krijgen hoe boeren beloningen voor inspanningen in het landschap (zoals agrarisch natuurbeheer) kunnen stapelen met andere beloningen (o.a. vanuit de private partijen als het MKB) zodat er een regionale invulling van landelijke GLB-doelen ontstaat. In deze pilot werken we voor enkele boeren ook bedrijfsomgevingsplannen uit. De projectleider stelt zich in de volgende nieuwsbrief aan u voor. De uitkomsten van deze pilots worden meegenomen in het nieuwe GLB-beleid.

Toekomst

De komende maanden zullen de ontwikkelingen zich snel opvolgen. We zijn gestart met het vormgeven van strategie voor de nieuwe beheerperiode vanaf 2023. Zowel op inhoud (Yvette vertelt hier meer over) als op organisatieniveau. We proberen jullie zo goed mogelijk mee te nemen in al deze ontwikkelingen!

Juliëtte Huis in ’t Veld – van de Riet, Regionaal Coördinator

28 mrt

Uitbetaling beheerjaar 2021 en portefeuille-wisseling

Maandag 31 januari 2022 heeft de uitbetaling van beheerjaar 2021 plaatsgevonden. Dit ging sneller en gemakkelijker dan het jaar ervoor, en dat zien we de laatste jaren steeds. Een goede ontwikkeling.

Voor de uitbetaling maken we gebruik van landelijk systeem SCAN. Hierin wordt al het beheer bijgehouden. Voordat de betaalspecificatie gemaakt kunnen worden moeten enkele correcties worden uitgevoerd. Dit zijn met name de sancties en de inhoudingen die vanuit RVO moeten worden gedaan in het kader van cross compliance. Heeft een deelnemer bijvoorbeeld een korting of boete omdat een oormerk ontbrak bij een koe, dan verplicht RVO ons de betreffende deelnemer ook te korten op de uitbetaling in het kader van ANLb. Alle correcties zijn handwerk en worden allemaal bijgehouden door Linda Teeuwissen. De betaalspecificaties staan in uw persoonlijke pagina op www.mijnboerennatuur.nl

De uitbetaling van beheerjaar 2021 was de laatste waar ik als penningmeester actief bij betrokken was. Per 1 januari 2022 heeft Gertjan Lefers, bestuurslid sinds 2019, het penningmeesterschap op zich genomen. Gertjan is fiscalist en heeft een administratie- en belastingadvieskantoor in Boekelo. Per dezelfde datum ben ik secretaris van het bestuur. Een functie die vacant was sinds het vertrek van de vorige secretaris Wim Boom.

Roland Velema, secretaris
.
28 mrt

“Het is mooi geweest”

Op dit moment van schrijven 20 maart, staat het nieuws bol van de dramatische oorlogstoestanden  in de Oekraïne.  Van oudsher de graanschuur gelegen aan de Zwarte Zee met grote oppervlaktes en van nature zeer vruchtbare landbouwgrond. Hopelijk komt het zover dat het wapentuig “omgesmeed gaat worden in ploegscharen”. Laten we hopen dat dit conflict niet nog veel groter gaat worden!

Binnen het bestuur van ons collectief zijn we bezig om alle bestuursleden in hun kracht te plaatsen en een goede portefeuilleverdeling te realiseren. Samen met de werkorganisatie en een aantal nieuwe mensen gaan we dit jaar de op ons afkomende zaken zo goed mogelijk te organiseren. U leest hier meer over in deze nieuwsbrief.

Zelf maak ik na de komende ALV (Algemene Leden vergadering op 25 mei aanstaande), geen deel meer uit van het bestuur. Mijn termijn zit erop en na 8 jaar is het mooi geweest. Vanaf de oprichting van CMO tot op heden heb ik er veel plezier aan beleefd en heb ik heel veel mensen leren kennen en kennis opgedaan. Ik kijk terug op een mooie tijd. In het begin moesten we behoorlijk pionieren maar nu gaan we er echt samen voor om landbouw en natuur in symbiose met elkaar te laten samenwerken, zoals rode klaver stikstof uit de lucht vastlegt (als wortelknolletjes aan de klaverwortels) in de bodem, waar onze gewassen heel goed op groeien.

Ik zie voor CMO een toekomst waarin veel op ons af zal komen en heb er het volste vertrouwen in dat we tijdig zullen anticiperen op de zaken die op ons pad komen. Klimaat, Waterkwaliteit, Bodem, Biodiversiteit zijn stuk voor stuk onderwerpen waar we als landbouw echt verder mee aan de slag moeten.

Laten we er samen voor gaan en verbindingen leggen met overheden en samenleving om voldoende middelen te generen, dat de inzet voor bovengenoemde diensten een fatsoenlijke beloning op gaat leveren. Alleen dan zal er een goede deal ontstaan om onze leefomgeving gezond te houden.

Ik wens u allen een goede toekomst.

Herman Menkveld, voorzitter

01 mrt

Persbericht Regionaal Coördinator bij Collectief Midden Overijssel.

Per 1 maart 2022 heeft Joachim van der Valk het stokje, als Regionaal Coördinator van ons collectief, overgedragen aan Juliette van in ’t Veld – van de Riet.

Hier vindt u het persbericht wat wij hebben rondgestuurd met betrekking tot onze Regionaal Coördinator.

Van links naar rechts;

Joachim van der Valk, bestuurslid Jan Jansen Holleboom, Juliette Huis in ’t Veld tijdens de overdracht.