30 jan

Informatieavonden “Kansen voor randen” (pilots blauwe diensten)

In Nederland zijn een heleboel collectieven gevormd voor de uitvoering van het agrarisch natuurbeheer. Voor waterschap Vechtstromen zijn er 3 collectieven waar zij graag mee willen samenwerken in het kader van blauwe diensten. Dat zijn: Collectief Midden Overijssel, Noordoost Twente en het Drents collectief.

Een collectief bestaat uit agrariërs en/of andere beheerders/gebruikers van landbouwgrond die zich op vrijwillige basis hebben verenigd voor het uitvoeren van enerzijds agrarisch natuur- en landschapsbeheer (groene dienst) en anderzijds waterbeheer (blauwe dienst). De beheermaatregelen worden uitgevoerd op landbouwgrond of voor landschapselementen of watergangen direct grenzend aan landbouwgrond.

In het beheergebied van Vechtstromen organiseert het Collectief Midden Overijssel een  informatieavond. Ook in het beheergebied van Drents Overijsselse Delta is een avond georganiseerd door dit collectief. Hier worden geïnteresseerde agrariërs geïnformeerd over de pilots blauwe diensten rond kruidenrijke randen langs watervoerende sloten.

20160126_200020

Deze pilotprojecten zijn vanuit de collectieven gestart met ondersteuning van de provincie Overijssel en van de waterschappen Vechtstromen en Drents Overijsselse Delta. In dit pilotproject kunnen grondgebruikers een beheerovereenkomst afsluiten voor kruidenrijke randen. Vooralsnog is dit een pilot voor 1 jaar, maar de intentie is er om dit langjarig voor te zetten.

De eerste avond “Kansen voor randen” werd gehouden op 26 januari jl. bij restaurant de Hongerige Wolf voor circa 40 belangstellenden uit de omgeving Hardenberg-Twenterand. De tweede avond heeft plaatsgevonden op donderdag 28 januari 2016 bij het Wapen van Wesepe voor het Sallandse deel.

De avond werd geopend door oud-waterschapsbestuurder Jan Bosman (vice-voorzitter van het collectief Midden-Overijssel) en verder vormgegeven door Wilfred Hilbers (Kenniscentrum Natuur en Leefomgeving) en Gerrit Meutstege de projectleider van het collectief Midden-Overijssel.

20160126_204004

Er werd een informatieve film vertoond over akkerranden en informatie gegeven over de pilot. Ook was er ruimte voor (kritische) vragen vanuit het publiek over de pilots en de haalbaarheid en betaalbaarheid van deze blauwe diensten.

 

 

21 jan

Pilot Blauwe Diensten

Collectief Midden Overijssel start samen met de waterschappen Vechtstromen en Drents Overijsselse Delta een pilot ‘Kruidenrijke randen langs waterlopen’.

In deze pilot kunnen grondgebruikers beheer op de rand van hun grond afsluiten gericht op een betere waterkwaliteit in de naastliggende watergang.

Dit beheer is niet overal mogelijk. De waterschappen hebben in overleg met het collectief en de provincie een aantal gebieden aangewezen.
Het gaat om randen van het open akkergebied in Hardenberg en Twenterand en een (kleiner) gebied waar ook graslkandranden mogelijk zijn, in de gemeente Olst-Wijhe.

Mogelijke deelnemers in deze gebieden hebben een brief gehad met een uitnodiging voor een informatieavond op 26 jan. in Hardenberg (klik hier), of een op 28 jan. in Wesepe (klik hier).

Meer over deze pilot volgt na de avonden op deze website!